1 - 0404

1

גולש יקראנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר "חדשות 0404"

להלן: "האתר"), או לשירותים המוצעים באתר זה  להלן-"השירותים"), בין באמצעות מחשבטלפון סלולאריאו בכל מדיה אחרת  כל אחד מאלה ייקרא להלן – "האתר").

בכך שאתה מתחבר לאתראתה מסכים לתנאים הבאים:

 1. כללי

תנאי השימוש שלהלן מנוסחים בלשון זכראך מתייחסים לשני המינים כאחדוכל האמור בלשון יחידמתייחס גם לרבים ולהיפךהכותרות הן לצורך הנוחות בלבד.

במסגרת תנאי השימוש להלן:
"גולש" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהוהעושים שימוש מכל סוג באתרבין באמצעות מחשבבין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל מדיה אחרת.
"חדשות 0404" (להלן: "החברה"), הוא בעל האתרלרבות חברות אם שלוחברות בשליטתו חברות בת וחברות קשורות ולרבות מנהליהןעובדיהןבעלי מניותיהן ומי מטעמן.

 1. יצירת קשר עם מערכת האתר

בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתרניתן לפנות לערוץ בעמוד יצירת קשר או בכתובת: חדשות 0404רחהברזל תל אביבטלפון: 03-9042020.

 1. המשמעות של תנאי השימוש שלהן:

נודה לך על קריאת העמודים הבאים לצורך הבנה של היחסים בינינו והיכרות שלך עם התנאים לשימוש באתר.
גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בומבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי השימושוהם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע באתראם אינך מסכים לתנאי השימושכולם או חלקםהנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתנאי שימוש אלולפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראשותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

 1. היחס בין תנאי שימוש אלו לבין מסמכים אחרים

בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין כל פרסום אחרמכל סוג ומיןתגברנה הוראות תנאי השימושוהן אשר תחייבנה את הגולש ביחסיו עם החברה.

 1. למי מותר להשתמש באתר


כל גולש מוזמן להשתמש באתרכל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי השימוש אם הנך מתחת לגיל 18,  אנא שים לב לתנאים המיוחדים החלים לגביךכמפורט בסעיף  להלן). יחד עם זאתהחברה רשאית למנוע השתתפות של גולש כלשהו ( בכל האמצעים העומדים לרשותהבחלק מהשירותים או בכולםלתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלתבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא ותהא רשאית לעשות כן ככל שתהא סבורהלפי שיקול דעתה הבלעדיכי נכון לעשות כןולא תהא חייבת להסביר או לנמק החלטתה בעניין.
גולש שהשתתפותו נמנעה כאמורלא יהא רשאי לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה.

 1. שימוש מסחרי באתר

מרבית התכנים והשירותים באתר ניתנים לך בחינם ואינם כרוכים בתשלוםהדבר מתאפשר היות והחברה היא גוף מסחריאשר מפיק את הכנסותיובין היתרמפרסום  (באמצעות הצבת פרסומות ברחבי האתרלרבות בסמוך לתכני גולשים). אתה רשאי לעשות באתר כל שימוש העומד בהוראות תנאי השימוש ובהוראות הדיןכל עוד השימוש הוא אישי ופרטיהאתר לא נועד לשימוש מסחרי שלךאו כל שימוש אחר שאינו אישיאלא אם צוין אחרת במפורשככל שברצונך לעשות באתר כל שימוש אחרלרבות (אך לא רקהצבת פרסומותאנא פנה אל מערכת האתרהחברה וכן מי שקיבל היתר מפורש ממנהוהם בלבדרשאים להציב באתר פרסומות ומידע מסחרי.

האתר כולל תכנים ומידע מסחרי הנמסרים לפרסום מטעמם מפרסמים שונים. אין לראות בתכנים פרסומיים אלו כהמלצה או עידוד מצד החברה לרכוש ו/או להשתמש במוצר ו/או שירות, כזה או אחר. כמו כן, החברה אינה אחראית לתכנים הפרסומיים והם באחריות המפרסמים בלבד. החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או תוצאה שתיגרם משימוש ו/או רכישה ו/או הסתמכות על התכנים הפרסומיים המופיעים באתר.

 1. ההרשמה לאתרשם המשתמש והסיסמה

שם משתמש וסיסמה


עם ההרשמה לאתרתתבקש לבחור גם שם משתמש אשר ישרת אותך בכל פעולה שתרצה לבצע באתרוכן סיסמה מתאימה .
הנך מתבקש לשמור בסוד את הסיסמה שבחרת ולא לגלות או להעביר אותה לאף אחד אחר.
דע כי יתכן שבכניסותיך הבאות לאתר מאותו המחשב ממנו נרשמתהמערכת תזהה אותך באופן אוטומטילכןככל שבאותו המחשב משתמשים אנשים נוספים – אנא הקפד על יציאה מסודרת לאחר כל שימוש באתר.
פרטים נוספים על האופן שבו החברה שומרת על פרטיותך מופיעים בהמשך מסמך זההשימוש באתר איננו כרוך בתשלום כלשהו שלך לחברהאלא אם נציין זאת במפורש ונקבל הסכמה מפורשת שלך לביצוע תשלום.
אם האתר יספקלמשלאפליקציות מסוימות או שירות של התראות SMS אודות העלאת תכנים חדשיםשירות זה יהיה כרוך בתשלום (אשר שיעורו ותנאיו עשויים להשתנות מעת לעתאשר יפורטו בעת הרישום לשירות.
השירות בתשלום יינתן רק בעת בקשה מפורשת שלך לקבלתו ולאחר פירוט תנאי התשלום הרלוונטיים בפניךחלק מהשירותים ו/או האפליקציות באתר טעונים הרשמהשבמסגרתה תתבקש למסור מידע אישילדוגמאגילך ודרכי ההתקשרות עמךו/או יהיו כפופים לתנאים נוספים שאינם מפורטים בתקנוןאינך מחויב למסור פרטים אלה ומסירת הפרטים לאתר מתבצעת ביוזמתך ובהסכמה מלאה שלךשים לב כי לא תוכל להירשם לשירות אם לא תמסור פרטים מסוימים הנדרשים לצורך הרישום לאתרהפרטים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של החברה.
חשיבות נכונות הפרטים – לתשומת ליבךבמקרים מסוימיםעל פי שיקול דעתנונהיה רשאים להשעות גולש מגישה לאתר או לאסור עליו את השימוש באתר או חלק משירותיובמידה ויתברר כי הפרטים אותם מסר אינם נכונים.
כמו כןקיימת חשיבות רבה כי תזין את פרטי ההתקשרות הנכונים שלך וכי תעדכן אותנו בכל שינוי בהםפרטים אלה יאפשרו לנו לשמור אתך על קשר – בין היתר לצורך עדכונים על חידושים בחברהעדכון על הצעות חברות שקיבלת או לבירורים בדבר תוכן שהעלית.

 1. שימוש באתר על ידי קטינים – מתחת לגיל 18

השימוש באתר מותר לבני כל הגילאיםואולם השימוש באתר לקטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם.
ככל שאתה מתחת לגיל 18, אנא  בקש מהורייך או מהאפוטרופוס החוקי שלך רשות לפני שאתה משתמש באתרכשאתה עושה שימוש באתר אתה בעצם מצהיר בפנינו שקיבלת רשות מהם – לאחר שהם קראו בעיון את תנאי השימוש.
האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה עלייךעל הורייך או על האפוטרופוס החוקי שלך בלבדוכשאתה משתמש באתר אתם פוטרים את החברה מכל אחריות בקשר לכך.
כמו כןחלק מהתכנים או השירותים באתר עשויים להיות מוגבלים לצפייה או השתתפותלפי הענייןלגולשים מגיל מסוים ומעלהאתה מצהיר ומתחייב (באישור הורייך או האפוטרופוס החוקי שלךכי לא תצפה או תשתתף בתכנים או בשירותים כאלהאם אינך בגיל הנדרשולא יהיו לך או מי מטעמך כל תביעותטענותאו דרישות כלפי החברה אם תעשה כך.

 1. רכושה של החברה

כל הזכויותלרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של החברהאו של צדדים שלישיים שהעניקו להחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
מבלי לגרוע מן האמורהחברה היא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתרבשמות ובסימנים המסחריים של האתרבפטנטים ובמדגמים של האתרבין שהם רשומים ובין שאינם רשומיםבסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותיםבעיצוב האתרבמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתולרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנותיישומיםקבצים גראפיים ואחריםקודי מחשביםטקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני גולשים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן בפסקה זו – "המידע") אין להעתיקלהפיץלשכפלליצור יצירות נגזרותלהציג בפומבילהעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנואין לשנותלפרסםלשדרלהעבירלמכורלהפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנואלא בהיתר מראש ובכתב של החברה.
למרות זאתהחברה לא תהיה אחראית כלפיך בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לך באתרבין היתר בשמות מתחם (DOMAIN NAME) וכתובת דואר אלקטרוני (EMAIL).

 1. תכני גולשים

כל תוכן שגולש העלה ו/או יעלה לאתר (לרבות בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר), ובכלל זה (בין היתרמיליםתמונותוידאותכני שמע (קול), תוכנהשילוב של וידיאו ותכני שמעעיצובדף אינטרנט אישי (כהגדרתו להלןאו כל חומר אחר (להלן – "תכני גולשים")הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדיות של הגולש שהעלה אותו.
כל זכות (ככל שקיימתבתכני גולש (בין היתר זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא), שייכות לגולש שהעלה את התוכן לאתר (על פי הצהרתו בתנאי השימוש). לצורך השימוש בתכני הגולשיש לקבל את רשותושימוש בתכני גולשללא אישור ממנומהווהבין היתרעבירה על חוק זכות יוצרים.
יחד עם זאתכשאתה מעלה תכנים לאתראתה נותן בכך הסכמה כי כל עוד האתר פעילייעשה שימוש בתכני הגולש שהעלית לאתרכפי שנפרט להלןבלא שהשימוש יזכה אותך בתשלוםאלא אם כן סוכם אחרת בהסכם נפרד עמךולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תנאי השימוש ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.

החברה רשאית לעשות כל שימוש בתכני הגולשים כמתואר בתנאי השימושלרבות השימושים הבאים:
החברה רשאית להציג את תכני הגולשים באתר ובאתרים עמם היא מצויה בשיתוף פעולה.
לתשומת ליבךהצפייה בתכנים המוצגים באתר (לרבות תכני גולשיםוהגישה אליהם יהיו אפשריות הן באמצעות הסלולאר והן באמצעות מקורות מגוונים ברשת האינטרנט (מעצם טבעה של הרשת ובהתאם לנוהגים המקובלים בתחוםאו באמצעות כל מדיה אחרת או כל אמצעי אחר אשר מאפשרים גישה אל האתר.
החברה רשאית לבצע בתכנים כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתרהפעלת האתרהצגת התכנים באתר ולצורך מימוש ההרשאות המפורטות בסעיף זה (לרבות בין היתר הקלטההעתקהאחסוןהמרה ושידור).
החברה רשאית לעשות שימוש בתכני הגולש לצורך יחסי ציבור וקידום האתר.
החליטה החברה לעשות שימוש בתוכן הגולשים ו/או לפרסם אותו באופן כלשהוהיא רשאית לערוך כל תוכן כזה ו/או לקצרו ו/או לשלבו עם כל חומר אחר.
כמו כן החברה רשאית לעשות בתכני הגולשים שימושים נוספים על פי שיקול דעתהככל שהם סבירים או מקובלים בתחום תכני הגולשים באינטרנט.

 1. אחריות לתכני גולשים

הנך רשאי להעלות לאתר כל תוכןובלבד שהוא עומד בתנאים הקבועים בתנאי השימושבהמשך תנאי השימוש נפרט סוגים שונים של תכנים והתבטאויות שאינך רשאי לפרסם באתרהרשימה האמורה איננה רשימה סגורה ויתווספו אליה מעת לעת תכנים והתבטאויות שהחברה תהיה סבורה שיש למנוע פרסומם באתריש לראות ברשימה זו ככוללת גם תכנים והתבטאויות האסורים על פי כל דיןגם אם לא צוינו בתנאי השימוש במפורשזכור כי אינך רשאי להעלות לאתר כל תוכן אשר אינו עומד בדרישות הדין ו/או תנאי השימוש ו/או פוגע בזכות של צד שלישי כלשהו.
כאמור בתנאי השימושלהחברה הזכות להסיר תכנים שלך מהאתר או לחסום את השתתפותך בואחריותך על התכנים שאתה מעלה לאתרתחול בין אם החברה ניצלה את זכותה ובין אם לאו.
כשאתה מעלה תכנים לאתראתה מצהיר שאתה הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בהם לצורך עמידה בהוראות תנאי השימוש וכי אינך מפר כל דין או פוגעת בצד שלישי בהעלאתם או בפרסומם.
למען הסר ספק ובנוסף לכל המפורט בתקנון האתרמובהר כי להחברה אין כל אחריות לכל פרסום המתבצע באתר על ידי צד שלישילרבות לתוכנולדיוק האמור בו ולהשלכותיו.
במידה ותפר זכויות או דין מכל סוג שהוא או תפר הוראה כלשהי בתנאי השימושאתה מייפה את כוחה של החברה להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אליך כל תביעה בנושא.
הנך מתחייב לפצות ולשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזקהפסדאבדן או הוצאהמכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו להחברה ו/או למי מטעמההקשורים (במישרין או בעקיפיןלתכנים שהעלית או פרסמת באתר ו/או בקשר להפרה שלך את הוראות תנאי השימוש או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהווזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של החברהוזאת בנוסף לכל זכות העומדת להחברה על פי כל דין.

מחיקת תכני גולשים

החברה רשאית (אך אינה חייבת) להסירלמחוק או לא להרשות פרסום של תכנים באתרעל פי שיקול דעתה הבלעדיהחברה לא תהיה חייבת לעדכן את הגולש קודם להסרת או מחיקת התכנים ולא תהיה חייבת במתן הסבר לסיבה להסרת התכנים.
מבלי לגרוע מהאמורהיה ויובא לידיעתנו מידע אודות תוכן שהועלה לאתר על ידי גולשואשר מהווה הפרה של כל דיןפוגע באופן כלשהו בצד שלישי או מפר הוראה מתנאי השימושהחברה תהיה רשאית להסיר או למחוק את התוכן או לחסום אותו לצפייהלפי שיקול דעתה הבלעדי.
זכור את האמור בפסקה זו כשאתה מעלה תכנים לאתרוככל שהתוכן שאתה מעלה יקר לליבךאנא שמור ממנו העתק.

היעדר אחריות החברה בעניין תכני הגולשים

הגולש אחראי באופן בלעדי על תכני הגולשים שהוא מעלה או מפרסם באתר.
החברה אינה אחראית לתוכןלצורהלמהימנותלאמינות ולדיוק של תכני גולשיםובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה זכויות צד שלישי או הפרה של הדין בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש כלשהו של גולשים באתר.
כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנטחשופים גם תכני גולשים לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשתוהחברה אינה אחראית לאבטחתםלכל נזקאובדןהפסד או הוצאה שיגרמו לגולש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
החברה איננה אחראית לתגובות שיעוררו תכני הגולש או לשימוש שיעשו אחרים בתכני הגולשים (למשלפגיעות בזכויות קניין רוחני). אנא זכור זאתבין היתר כשאתה מפרסם תוכן אשר עלול לפגוע או להתגרות בכל אדם אחר.

היעדר אחריות החברה בעניין התקשרות הגולש עם צדדים שלישיים

ככל שהגולש יתקשר עם צד שלישיכל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולש לבין הצד השלישיוהחברה לא תהא צד להתקשרות.
החברה אינה אחראית בשום דרךולא תישא באחריות כלשהיעל נזקים או טענות אחרותשיהיו לגולש כתוצאה מהתקשרויות כאלה.

היעדר אחריות החברה על פעילויות שמאורגנות על ידי גולשים

החברה לא הסמיכה כל גורם שהוא לארגן מטעמה פעילות כלשהימחוץ לזירה הווירטואלית של האתר או במסגרתהאלא אם כן תפורסם הודעה מפורשת אחרת על ידי החברה עצמה.
במידה והאתר ישמש כפלטפורמה לארגון פעילות כלשהי מחוץ לזירה הוירטואליתהחברה לא תהיה אחראית לפעילות זו ולא תישא בכל אחריות לכל נזקשעלול להיגרם בקשר עם פעילות זובמידה וברצונך לקחת חלק בפעילות כזו וקיים ספק אם אותה פעילות מאורגנת על ידי החברה עצמהאנא צור קשר עם מערכת החברה וברר את העניין.
גולשים הבוחרים לעשות שימוש באתר לצורך ארגון פעילויותמתחייבים (בעצם ארגון הפעילותלפצות ולשפות את החברה בגין כל חבות אשר תצמח לה (ככל שתצמח להבגין אותן פעילויות.

תלונות בנוגע לתכני גולשים

בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתרתוכל לפנות להחברה בעמוד יצירת קשר
לצורך הגשת תלונה בנוגע לתכני גולשים (כהגדרתם לעיל), אנא ציין בפנייתך קישור  (Link למיקום המדויק בו מופיע התוכן אשר בקשר אליו ברצונך להתלונןבלא קישור כאמורלא נוכל לטפל בפנייתך.
פנייתך חשובה לנודע כי כל הפניות והתלונות נקלטות במערכת החברהיחד עם זאתהיות וברצוננו לתת לפנייתך את תשומת הלב המרבית ולבדוק אותה לעומקההטיפול בה לעתים יארך זמן מהזכור גם שלעתים מטבע הדברים בקשותיך מנוגדות לזכויותיהם של גולשים אחריםולכן עלינו לבדוק את הדברים גם עמם בטרם טיפול.
אנא ציין בכל פניה את שמך המלא ופרטי ההתקשרות עמך לצורך בירוריםככל שידרשו.

הצהרות והתחייבויות הגולשים

כשאתה מעלה תכנים לאתראתה מצהיר ומתחייב כי כל התכנים יהיו בהתאם להוראות תנאי השימוש והדיןעליך להימנע מפגיעה בגולשים אחרים ואף בצדדים שלישיים שאינם צפויים להשתמש באתרכמו כןיש להישמע להוראות ההפעלה ולהנחיות שנמסור לך מעת לעת;
מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאי השימושהנך מצהיר ומתחייב כלפינו כדלקמן:

 • לא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע;
 • לא להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי כלשהו או להחברה;
 • לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או פרסומו (לרבות בהתאם לתנאים הקבועים בתנאי השימושמשום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישיבין היתר זכויות יוצריםזכויות מבצעיםסמני מסחרשמות מסחרייםמדגמיםפטנטים וכדומה;
 • לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או בפרסומו משום פגיעה בזכויות צד שלישיבין היתר גילוי סודות מסחרייםהפרת זכויות חוזיותהפרת חובות אמוןעוולות מסחריות וכדומה;
 • לא להעלות כל תוכן שהוא או פרסומו אינם חוקיים או מהווים (או עלולים להוותהפרה של דין כלשהו או חומר המעודדתומךמסייעמספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
 • לא להציק או להטריד גולשים אחרים ובכלל זה (בין היתרלא לערוך "משפטי שדהלגולשים אחרים וכן להימנע מהצעות מגונות לגולשים אחרים;
 • לא להעלות תכנים בעלי אופי גזעני או תכנים שיש בהם כדי להסית לגזענות;
 • לא להפריע או לנסות להפריע להתנהלותו התקינה של האתר;
 • לא להעלות תכנים בעלי אופי בוטהמגונהגס או בלתי הולם;
 • לא להעלות תכנים בעלי אופי מאיים;
 • לא להעלות תכנים פורנוגרפייםתכנים המהווים תועבה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה;
 • לסמן תכנים המיועדים למבוגרים תחת הקטגוריה "למבוגרים בלבד";
 • לא להעלות תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור או שיש בהם כדי להעליב;
 • לא להעלות תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או חומר הפוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת;
 • לא לפרסם פרטים אישיים של גולשים אחריםלרבות זהותם של הגולשים (אלא אם כן פרסמו אותהופרטי ההתקשרות עמם;
 • לא לאסוף נתונים על גולשים אחרים;
 • לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותםאת פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • לא להתחזות לאדם אחרלגולש אחר או למי מטעם החברה;
 • לא להעלות תוכן שיש בו המרדה או הסתה;
 • לא להעלות תכנים ו/או להפיץ באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית או משלוח הודעת מסר קצר ו/או תוכן שמטרתו לעודד מוצר ו/או שירות ו/או להוציא כספים בכל דרך אחרתשלא עלפי בקשת הנמענים ו/או באופן המוני;
 • לא לכלול תכנים הנוגעיםבמישרין או בעקיפיןלשירותי סלולר ו/או לציוד קצהו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הסלולראלא אם אושר מראש ובכתב עלידי מפעיל הסלולרי;
 • לא להציף את האתר או כל חלק או שירות בובהודעות סרק או בהודעות חוזרותבאופן העלול לפגוע באתר או בשימוש בו;
 • לא לנקוט בכל פעולה מלאכותית כדי לקדם תכנים שלך באתר או כדי לזכות בתחרויות וכדומה;
 • לא לערוך או לפרסם כל פרסום מסחריסקרים או תחרויותאלא במקומות המיועדים לכך ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות תנאי השימוש;
 • לא להשתמש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי כל דין;
 • לא לחדור לחומר או לקבצי מחשב שלא כדין או להעביר למחשבים אחרים תוכנת מחשבקוד מחשב או יישום הכוללים נגיףמחשב ("וירוס"), לרבות תוכנותעוינות  הידועות כסוסטרויאניתולעים     (Worms) ואנדלים, (Vandals) יישומים מזיקים Malicious) Applications) וכדומהולא לבצע כל פעולה אחרת הנוגדת את הוראות חוק המחשביםהתשנ"ה – 1995;
 • לא לפרסםלהציע למכור או להציע להעביר טובין או שירותים למטרות מסחריות או בניגוד לכל דין;
 • לא לכלול סיסמאותשמות משתמש ופרטים אחריםהמאפשרים שימוש בתוכנות מחשבקבצים דיגיטלייםאתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלוםבלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכןכמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכןתשמ"א– 1981;
 • לא להעלות תוכן שהוא שקרימטעה או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;
 • לא להשתמש באתר על מנת לארגן כל פעילות אשר עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;
 • לא להפנות לכל קישור (link) או לתת כל הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה;
 • לשמור בסוד ולא לגלות או להעביראת סיסמאותיך האישיות (בכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה).
 1. הגבלת אחריות החברה ו/או מי מטעמה

השירותים הניתנים באתר אינם כרוכים בתשלום (בשלב זה). יחד עם זאת ,זכור שהשימוש שאתה עושה באתרעל כל שירותיוניתן כמות שהוא והינו באחריותך הבלעדית.
כשאתה עושה שימוש באתר (בין היתר גלישה באתרהפעלה של השירותיםוכל פעולה אחרת), אתה מוותר על כל תביעהטענה ודרישה כנגד החברהמי מספקיה או מי מטעמה.
בפרטאתה פוטר ומשחרר את החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסדאבדן (לרבות אובדן רווחאו הוצאה מכל מן וסוג שהואדמי נזיקין עונשייםדמי נזיקין בגין אובדן השימושאו אובדן הנתונים שנגרמו או ייגרמו לך או לצד שלישי והקשוריםבמישרין או בעקיפיןלתכני גולשים המועלים או המופיעים באתר לרבות תכנים שאתה העלית לאתראו לשירותים באתרכמו כן אתה פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותיםאו בגין כל מידעתוכנהמוצרשירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתרכל זאתבין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקיןבין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרתאפילו אם נודע להחברה או מי מטעמה על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם.
היעדר אחריותה של החברה ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה ו/או יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהושעלול להיגרם לגולש או לצד שלישי כלשהווזאת בכל הקשור והנוגע לאתרלשימוש בולאי יכולת להשתמש בולביטול השירותיםהגבלתם או להפסקתם.
היעדר אחריותה של החברה ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה החברה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדיןלסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של גולשסיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה.

היעדר אחריות החברה ו/או מי מטעמה על מידע

המידע המתפרסם באתר )בין היתר כל תוכןפרסומתשירותיםמוצריםקישורים לאתרים אחריםדעות ועמדות( אינו באחריותה של החברה ו/או מי מטעמה והשימוש וההסתמכות עליו הם באחריותך בלבד.
ככל שמתפרסם באתר מידע מקצועי בתחומי הרפואההמשפטהכלכלה או כל תחום אחראו ככל שמתפרסם באתר ייעוץ הניתן עלידי אנשי מקצוע בתחומים שונים (או כאלה המתיימרים להיות אנשי מקצוע), מידע זה אינו מטעמה של החברה ו/או מי מטעמה (אף אם החברה הזמינה את אותם אנשי מקצוע להתארח או להשתמש באתר), אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכתואינו מחליף את הצורך בהיוועצות עם איש מקצוע ככל שהדבר דרוש.
על הגולשים לנקוט במשנה זהירות ביחס לפרסומים אלה.
החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנכונות המידע או לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר או יישומם.

היעדר אחריות החברה על מידע פרסומי ו/או כל תוכן מסחרי אחר

כל חומר פרסומי ו/או מסחרי שהועלה לאתר הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל לפרסום את רשות החברההחברה אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר ואין לראות בפרסומו באתר כעידוד או כהמלצה של החברה לרכישת השירותים או המוצרים המפורסמים ו/או כיצירת מחויבות כלשהי של החברה בעניין זה למעט עצם פרסומו באתר.
החברה בע”מ שומרת לעצמה את הזכות למחוק פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדיבמידה וזו תימצא פוגעת (מבלי שהדבר יטיל עליה אחריות כלשהיאו מכל סיבה אחרתמבלי שהחברה תהיה חייבת במתן הסבר או נימוק.

היעדר אחריות החברה על קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהםהינו מהימןמלא או עדכניוהחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכךכמו כןהחברה איננה שולטתאיננה מפקחת ואיננה אחראית בכל צורה ואופן לפעילות ולמדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג’לרבות אתרי אינטרנט אחרים אליהם המקושרים באתר ( לרבות בשירותהחברה מ קוראת לגולשים לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אלו.
יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיךאו שאתה מתנגד לתוכנםאו שאתה סבור כי הם מקוממיםמרגיזיםבלתי נאותיםבלתי חוקיים או בלתי מוסרייםהחברה אינה אחראית לתכניםלנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים מהאתר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהםעצם הצבת הקישור לאתרים אחרים באתר אינו מהווה תמיכהעידודהסכמה או מתן חסות של החברה לתכנים או לשירותים המוצעים באותו אתר.
החברה אינה אחראית למידת התאמתם של התכנים למדיניות הפרטיות בה נוקטת החברה ולא למדיניות אחרת הננקטת ע"י אותם אתרי צד שלישי ואין לראות בהכללת קישורים אלה כמתן עידוד או אישור ע"י החברה לשימוש בתכנים אלוכל השימוש באתרי צד שלישי נעשה באחריותך הבלעדית ומתוך הכרה כי עזבת את אתר ותקנון אתר אינו חל עליךוהנך כפוף לתנאי השימוש של האתר שהגעת אליו באמצעות פתיחת הקישור.

היעדר אחריות החברה בגין השירותים

החברה אינה אחראית לזמינות השירותים באתר או להתאמתם לצרכי הגולשואינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעויינתנו כסדרם בלא הפסקותיתקיימו בבטחה וללא טעויותויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקיםקלקוליםתקלות או כשלים בחומרהבתוכנהבקווים ובמערכות התקשורתאצל החברהמי מספקיה או מי מטעמה.
כמו כןאספקת השירותים על ידי החברה תלויהבין היתרבצדדים שלישייםוהחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזקאובדןהפסד או הוצאה שיגרמו לגולש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
החברה אינה מתחייבת כי היא חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ושרתיהולא תהיה לה כל אחריות בגין גישה כזו.
לאור האמור לעילככל שהתכנים שהנך מעלה לאתר יקרים לליבךאנא דאג לגיבוי הולם.

 1. הסכמה לקבלת חומר פרסומי

מובהר בזה כי עצם השימוש באתר מהווהמעבר לכל הסכמה אשר ניתנה ו/או תינתן על ידו באופן אחרהסכמה של הגולש לקבלת ניוזלטר ו/או חומר פרסומי ו/או אחר מהחברה בכפוף לזכותו להודיע על רצונו להפסיק לקבל חומר כאמור בכל עת באמצעות פניה להחברה.

 1. הגבלת אחריות צדדים שלישיים בשירותים הסלולארים

שירותי העברת ההודעות הסלולאריות תלויים בצדדים שלישייםלרבות (אך לא רקחברות הסלולאר וספק שירות העברת ההודעות ("הספק")המפעילים הסלולאריים והספק אינם אחראיים לשירותלרבות לתכנים שימסרו במסגרת השירות או לכל תקלה בתפעולו והם משמשים אך ורק כרשת תקשורת להעברת ההודעות לציוד הקצה בכפוף לתנאי הסכם הרט"ןתנאי השירותיםמגבלות ציוד הקצהומגבלות הרשת הסלולאריתהמפעילים הסלולאריים והספק רשאים לנתק מן השירות כל מנוי שלא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי מי מהםהמפעילים הסלולאריים והספק רשאים לנתק מהשירות לקוחות שביקשו להיחסם מקבלת שירותי תוכן הודעות SMS או להתנתק מהשירות מכל סיבה אחרתכל זאתמבלי לפגוע בכל זכות ששמורה במקרה כזה מול אותו מנויהשירות יופסק בכל מקרה בו ההסכם בין הספק לבין המפעילים הסלולאריים יבוא על סיומוכל עוד המנוי לא ביקש להפסיק את קבלת השירותהספק ימשיך לספק את השירות לציוד הקצהגם אם יחזיק בו צד שלישיהמפעיל הסלולארי רשאי על פי צרכיו ושיקול דעתו הבלעדי להשעות את קבלת ההודעות ו/או את שליחתן ממערכת SMSC או להטיל מגבלות זמניות על כמות ההודעות המקסימאליות שניתן לשלוח ו/או לקבל בשני או בשעהולא תהיה כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה.

 1. מדיניות הפרטיות

הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצדך לכך שהחברה תבצע פיקוח ממוחשב על דפוסי הגלישה והשימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיותואמצעים דומים אחרים.
החברה רשאית להשתמשבעצמה ו/או להעביר לכל צד שלישי שהוא בהתאם להחלטתהבכפוף להוראות הדיןכל מידעלרבות מידע אישילגביךאשר מסרת או תמסור בכל דרךלרבות באמצעות רישום לשירותי האתרבאמצעות הודעות דואר אלקטרוני שתשלח להחברה ישירות או דרך אפשרות "צור קשרובאמצעות מידע שנאסף בעבר ו/או ייאסף בזמן הגלישה ו/או כל מידע אחר אשר ימסר על ידיך לרבות העדפותיך בקבלת מידע וכו'. "מידע אישימשמעותו כל מידע מזההלרבות שםמספר טלפוןכתובת מגוריםכתובת דואר אלקטרוניוכל מידע אחר בעל אופי מזהה.
אתה מסכים כי החברה ו/או מי מטעמה תעשה שימוש במידע שסיפקת להלרבות במידע האישיבין היתר על מנת לספק לך את המידעהשירותים והפרטים שביקשת וכן תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני (על פי הכתובת אותה מסרתו/או באמצעות מערכת המסרים האישיים באתר עלוני מידעעדכוניםהזמנות ו/או עדכונים לעניין אירועיםקישוריםהודעותפרסומותחומרמידע לרבות פרסומי או שיווקיוכל מידע אחר שאנו מאמינים שתמצא בו עניין מכוח השימוש באתר ו/או מי משירותיו ו/או להעביר את פרטיך לכל גורם שלישי הקשור לאמור לעיל ו/או המעורב בואם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסוג זהתוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פנייה לחברה.
בנוסףהמידע אשר נאסף ישמש לצורך בקרהפיקוחפיתוח ושמירה על איכות השירותיםרמתם ותקינותם ולצורך קיום הוראות כל דיןוכן לצרכי החברה ובכלל זה שירות וסקריםפרסום מפולחניתוח סטטיסטי ושיפור השירות והעיצוב של האתר.
אתה רשאי לבקש לעיין במידע ו/או לתקן את המידע שנאסף אודותיך על ידי כניסה לתפריט המתאים בשירותיםהחברה מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיותך ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך על פי דיןרשימות או מסמכים בהם רשומים שמך ומענך או כל מידע פרטי אחר בנוגע אליךוכן כל מידע הנוגע לשימוש שאתה עושה באתרלמעט פרטים ונתונים פומביים שאתה פרסמת בעצמך.
יחד עם זאתאתה נותן בזאת את הסכמתך להחברה לחשוף ו/או להעביר את פרטיך וכל מידעלרבות המידע האישי לגביך בהתאם להוראות צו בית משפט או כל ערכאה מוסמכת אחרתאו במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בינך לבין החברהאו במקרה שתפר הוראה הקבועה בתנאי השימושאו במקרה שהחברהעל פי שיקול דעתה הבלעדיתסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר או במקרה של מיזוג פעילותה של החברה (כולה או חלקהעם צד שלישי כלשהו ו/או העברה של פעילותה של החברה (כולה או חלקהלצד שלישיו/או לגוף אשר לו היא ממחה את הזכויות הניתנות לה מכוח תנאי השימוש (כולן או חלקןו/או לצד שלישי המספק לה שירותים לעניין האתר ו/או מי מהשירותים הגלומים בו.

אתה מסכים למדיניות הפרטיות של חברת RT MEDIA להסבר מפורט : http://arti-media.net/privacy-policy/

 1. ניתוקהפסקה ושינויים

החברה רשאית להסיר תכנים או שירותים מסוימים או בלתי מסוימיםאו להטיל עליהם מגבלותעל פי שיקול דעתה הבלעדילגולש מסוים או לכלל הגולשיםוזאת ללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשיםובכלל זה לחסוםלנתקלהגביל ולהפסיק את השירותים מכל סיבה שהיאכשאתה עושה שימוש באתר אתה מוותר בזאת על כל טענה בדבר הסתמכות על השירותים שאנו מספקים.
בנוסףהחברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתרמראהוהשירותים המוצעים בוהיקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכלבלא צורך להודיע לגולשיםלא תהיה לך כל טענהתביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 1. גיבוי התכנים

החברה נוקטת באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור ולשמר את התכנים שאתה מעלה לאתרלמנוע גישה לא מורשית אליהם וכן למנוע פגיעה מכל סוג לרבות מחיקתם.
עם זאתהחברה ממליצה לך לגבות את התכנים שאתה מעלה ולשמור העתק מהם.
במקרה של פגיעה מכל סוג שהוא בתכנים שלך (לרבות מחיקתם על ידי החברה), לא תחול כל אחריות על החברה מ ואתה לא תהיה זכאי לכל פיצוי בגין התכנים שנמחקו או בגין כל נזק אחר בקשר לכך.

 1. המחאת זכויות

החברה רשאית להמחות ו/או להעביר תנאי השימוש ו/או את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תנאי השימושכולן או חלקןלרבות באמצעות מתן רישיונות או רישיונות משנהלצדדים שלישיים.

 1. הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי השימוש ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בותנאי השימוש יפורש על פיהםוכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ת"איפו בלבד.

אנו מאחלים לך גלישה בטוחה ומהנה!

 

אתר 0404 מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל: [email protected]

שידור חיערוץ 20