דוחות בריינסוויי: הכנסות שיא לבריינסוויי ברבעון השלישי - 3 מיליון דולר - 0404
+
דוחות בריינסוויי: הכנסות שיא לבריינסוויי ברבעון השלישי – 3 מיליון דולר CBP

דוחות בריינסוויי: הכנסות שיא לבריינסוויי ברבעון השלישי – 3 מיליון דולר

בריינסוויי, חברה מובילה המפתחת טכנולוגיה פורצת דרך לטיפול בהפרעות מוחיות, פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2017, ומדווחת על המשך צמיחה מהירה ועקבית בהכנסות מרבעון לרבעון ועל גידול נוסף של 4 מיליון דולר בדמי השכירות המינימאליים בגין חוזים מחייבים לשנים הקרובות. מאז תחילת השנה מיישמת בריינסוויי מודל עסקי חדש המתמקד בעיקר בהשכרת מערכות ללקוחות, ובדרך זו מבססת מודל הכנסות עקבי וארוך טווח, המביא לידי ביטוי את צפי החברה לגידול בשימוש במערכות ה-Deep TMS.

ההכנסות ברבעון השלישי של 2017 הגיעו לשיא של 3 מיליון דולר, גידול של 27% בהשוואה להכנסות החברה ברבעון הקודם. הכנסות החברה מהשכרת מערכות ממשיכות לצמוח והסתכמו ברבעון השלישי בכ-1.7 מיליון דולר. ההכנסות מהשכרה מהוות בתשעת החודשים הראשונים של 2017 כ-63% מסך הכנסות החברה, בהשוואה לשיעור של כ-47% מסך הכנסות החברה בשנת 2016.  

דמי השכירות המינימאליים (לפני דמי שימוש) הצפויים להתקבל מכל חוזי ההשכרה של החברה, נכון לסוף הרבעון השלישי של 2017, עומדים על כ-23.2 מיליון דולר, גידול של 21% בהשוואה לאומדן הכנסות צפויות מינימליות (לפני דמי שימוש) של כ-19.1 מיליון דולר, עליו דיווחה החברה בסוף הרבעון השני של 2017.

לאור שינוי המודל, הפירוט להלן יתמקד בעיקר בהשוואה לרבעון השני של שנת 2017, ולא לרבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות ברבעון השלישי הסכתמו בכ- 3 מליון דולר, גידול של 27% לעומת הרבעון השני של 2017. בנטרול הכנסה חד פעמית בגין הסכם הפצה בברזיל ברבעון השלישי של 2016, ההכנסות ברבעון השלישי של 2017 היו הכנסות שיא של בריינסווי.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של השנה הסתכם בכ-2.3 מיליון דולר, גידול של 28% בהשוואה לכ-1.8 מיליון דולר ברבעון השני של 2017. שיעור הרווח הגולמי שומר על רמתו הגבוהה, כ-77% מסך ההכנסות.

הוצאות המחקר והפיתוח נטו הסתכמו ברבעון השלישי של 2017 בכ-1.3 מיליון דולר, בדומה לרמתן ברבעון השני של השנה. הוצאות המו"פ כוללות הוצאות בגין פיתוח הסטימולטור החדש של החברה וסיום הניסוי הקליני ב-OCD.

הוצאות השיווק ברבעון השלישי של 2017 הסתכמו בכ-1.5 מיליון דולר, נמוכות במעט בהשוואה לרבעון השני של 2017. עיקר הוצאות השיווק הינן בגין הרחבת פעילות החברה בשוק האמריקאי.

הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון השלישי של השנה הסתכמו בכ-0.7 מיליון דולר, בדומה לרמתן ברבעון השני של השנה.

ההפסד התפעולי ברבעון השלישי של 2017 קטן בכ-0.5 מיליון דולר, והסתכם בכ-1.3 מיליון דולר בהשוואה להפסד תפעולי של כ-1.8 מיליון דולר ברבעון השני של 2017.

ההפסד הנקי ברבעון השלישי של השנה הסתכם בכ-1.8 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של כ-0.5 מיליון דולר ברבעון השני של 2017 זאת בעיקר כתוצאה מגידול בהוצאות המימון בשל התחייבויות בגין מענקים ממשלתיים בהשוואה להכנסות מימון של כ-1.4 מיליון דולר ברבעון הקודם. סעיף המימון הושפע משינוי באומדן תחזית למדען והגדלת ההתחייבות בגין מענק שהתקבל, כך שההפסד הנקי מפעילות נמוך יותר ותואם את השיפור של כ-0.5 מיליון דולר שהושג בהפסד התפעולי הרבעון.  

קצב שריפת המזומן ברבעון קטן לכ-0.7 מיליון דולר בהשוואה לכ-1.2 מיליון דולר ברבעון השני של 2017. בקופת המזומנים ופיקדונות לזמן קצר סך של כ-5.9 מיליון דולר נכון ליום ה-30 בספטמבר 2017. בריינסוויי קיבלה הרבעון מסגרת אשראי בנקאי בסך 6 מיליון דולר, מתוכה התקבל לאחר תאריך המאזן סך של 3 מיליון דולר שאינם כלולים ביתרת המזומנים של החברה נכון ליום 30.9.2017 . ההון העצמי של החברה הסתכם בכ-6.8 מיליון דולר.  

יעקב מיכלין, מנכ"ל בריינסוויי, מסר: "אנו מרוצים מאוד מתוצאות הרבעון השלישי של 2017 המהוות המשך ישיר ליישום מודל ההשכרה החדש שלנו ולעמידה ביעדי תוכנית העבודה האסטרטגית אותה אנו מובילים. גם ברבעון השלישי ניתן להיווכח בהתקדמות החברה, בדגש על ארבעה מרכיבי יסוד: צמיחה יציבה ושיטתית במודל ההשכרות; גידול עקבי בצבר הזמנות; צמצום שריפת המזומנים; והתקדמות בניסויים הקליניים. אנו מדווחים הרבעון על הכנסות שיא לבריינסוויי של 3 מיליון דולר ועל הגדלת צפי ההכנסות לחברה לשנים הקרובות בגין הסכמים חתומים ב-4 מיליון דולר נוספים לרמה של כ- 23.2 מיליון דולר.

בעוד צפי ההכנסות והצמיחה עליו אנו מדווחים מתבסס על המשך הגידול בהשכרת מערכות ה-Deep TMS לקליניקות ולמרכזים הרפואיים בתחום הדיכאון המז'ורי, הרי שאנו מקווים כי תחילת 2018 נוכל לקבל את אישור ה-FDA לתחילת שיווק המערכת גם לטיפול בהפרעה טורדנית כפייתית (OCD), בעקבות סיום הניסוי המוצלח. אישור שכזה, לכשיתקבל, יפתח בפני החברה הזדמנויות צמיחה חדשות והתבססות על אפיק הכנסות נוסף. הצלחת החברה בניסוי הקליני בתחום ה-OCD מחזקת את מחויבות החברה להמשך מחקר ופיתוח בטכנולוגיה הייחודית שפיתחנו ויישומה גם בטיפול במחלות ותופעות נוירולוגיות ופסיכיאטריות הנובעות משינויים וליקויים בתפקוד המוח. במסגרת זו אנו צפויים לפרסם תוצאות סופיות מניסוי קליני בתחום גמילה מעישון עוד במהלך 2018, וזאת במיוחד לאור האצת קצב הגיוס בניסוי זה וכן תוצאות סופיות מהניסויים בטיפול בתסמונת בתר-חבלתית (PTSD) ובתחום הפרעה דו קוטבית (מאניה דפרסיה) במהלך 2019. מדובר בשווקים בעלי פוטנציאל עסקי גבוה עבור בריינסוויי ואנו מאמינים שההכרה הבינלאומית הגוברת לפלטפורמה החדשנית שלנו ולמובילות העולמית שלנו תסייע לנו למקסם את מיצובנו העסקי והתחרותי ולהמשיך את תנופת הצמיחה בחברה בשוק האמריקאי ומחוצה לו".

מבזקיםלכל המבזקים