הכנסות מניבים קרן הריט החדשה ברבעון גדלו ב-84% - 0404
+
הכנסות מניבים קרן הריט החדשה ברבעון גדלו ב-84%

הכנסות מניבים קרן הריט החדשה ברבעון גדלו ב-84%

מניבים קרן הריט החדשה מדווחת היום על תוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2017, ומציגה גידול בכל הפרמטרים התפעוליים.

הכנסות החברה מדמי שכירות הסתכמו ברבעון השלישי3לסך של כ- 8.3 מיליון ש"ח, גידול של כ- 84%, לעומת הכנסות של כ- 4.5 מיליון ש"ח ברבעון השלישי בשנת 2016. הגידול בהכנסות נובע מהכרה בהכנסה של המבנה הלוגיסטי בהרטוב שנרכש בנובמבר 2016 ומהכרה בהכנסות ממתחם CENTRO ברחובות שרכישתו הושלמה במאי 2017. בתשעת החודשים הראשונים הסתכמו הכנסות החברה מדמי שכירות לסך של כ- 20.6 מיליון ש"ח, לעומת כ- 9.3 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2016.

ה- NOI הסתכם ברבעון השלישי לשנת 2017 לסך של כ- 6.6 מיליון ש"ח, גידול של כ- 94% לעומת סך של 3.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה- NOI הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 לסך של כ- 16.9 מיליון ש"ח לעומת כ- 7.5 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2016.

מניבים פרסמה כי אומדן ה-NOI הצפוי מהפעלת הנכסים הקיימים בשנת 2017 הינו כ-23.5-24 מיליון ש"ח. אומדן ה-FFO הצפוי מהפעלת אותם נכסים בשנת 2017 הינו כ-14.5-15 מיליון ש"ח.

הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם בכ- 5.2 מיליון ש"ח. ההפסד הנקי בתשעת החודשים הראשונים הסתכם לסך של כ-0.7 מיליון ש"ח, ונבע בעיקר מתשלום מס רכישה כחלק מהוצאה חד פעמית בגין רכישת הנכס ברחובות (בסך כ-10 מיליון ש"ח) ברבעון השני.

מניבים צופה כי תחלק דיבידנד בסך של כ- 10.5-11 מיליון שקל בגין שנת 2017.

סך שווי הנכסים בהם מחזיקה הקרן עומד על כ- 390 מיליון ש"ח, ההון העצמי של החברה מסתכם לסך של כ- 322 מיליון ש"ח, נכון ליום 30.9.17.

עופר אברם, מנכ"ל מניבים: "ברבעון השלישי, החברה המשיכה להציג גידול בפרמטרים התפעוליים בעקבות הרחבת מצבת הנכסים. אנחנו מתמקדים בעיקר ברכישת נכסים נוספים התואמים את מדיניות רכישת הנכסים שלנו, תוך ניצול המזומנים שבידינו. אנו מזהים 'דיל פלואו' של נכסים מניבים איכותיים בפיזור גיאוגרפי ובשימושים מגוונים, ומעריכים כי כבר בחודשים הקרובים נקדם עסקאות לרכישת נכסים נוספים".