אודיוקודס מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של 2017 - 0404
+
אודיוקודס מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של 2017 תמר מצפי

אודיוקודס מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של 2017

אודיוקודס, ספקית מובילה של פתרונות תקשורת קולית המאפשרים לעסקים ולספקי שירותים לעבור לרשתות IP מלאות, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי אשר הסתיים ביום 30 בספטמבר 2017.

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו ב-39.2 מיליון דולר, לעומת 38.7 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2017 ו-37.2 ברבעון השלישי של שנת 2016.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2017 במיליון דולר או 3 סנט למניה בדילול מלא, לעומת 971 אלף דולר או 3 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של שנת 2016.

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-3.4 מיליון דולר, או 10 סנט למניה בדילול מלא, לעומת 2.9 מיליון דולר או 8 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של שנת 2016.

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP אינו כולל: הוצאות הקשורות למתן אופציות; הפחתת נכסים בלתי מוחשיים; הוצאות המתייחסות לתשלומים דחויים בגין הרכישה של Active Communications Europe; והוצאות או הכנסות מס שלא במזומן בגין עדכון מיסים נדחים. התאמה בין הרווח הנקי GAAP ו-Non-GAAP מופיעה בטבלאות דוח רווח והפסד המצורפות להודעה לעיתונות זו.

החברה ייצרה ברבעון השלישי תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של 6.2 מיליון דולר. נכון ליום 30 בספטמבר 2017, היו בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח ארוך וקצר, ובטוחות סחירות לטווח ארוך וקצר בהיקף של 60.1 מיליון דולר, לעומת 65.1 מיליון דולר ב-30 בספטמבר 2016. הירידה בהיקף מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח ארוך וקצר ובטוחות סחירות נבעה מהשימוש במזומן להמשך רכישת מניותיה הרגילות של החברה במסגרת תכנית רכישת המניות שלה.

"אנו שמחים לדווח על תוצאות פיננסיות חזקות ברבעון השלישי של 2017", אמר שבתאי אדלרסברג, נשיא ומנכ"ל אודיוקודס. "כמו במהלך 5 השנים האחרונות, המשכנו ליישם את התוכנית האסטרטגית של פעילות ה- UC-SIP, והצגנו צמיחה של יותר מ-15% במהלך הרבעון השלישי במכירות של פתרונות UC-SIP, בהשוואה לרבעון המקביל של השנה שעברה. אנו מאמינים שאנחנו בדרך להציג בשנים הקרובות צמיחה שנתית בשיעור של כ-15% בעסקי ה- UC-SIP, צמיחה שתוביל להכנסות שנתיות בקו זה של כ-100 מיליון דולר עד שנת 2020. ההמשכיות של ביצועים חזקים אלה מתבססת על שיתופי הפעולה עם השותפים שלנו מתחום האפליקציות והאינטגרציה ברחבי העולם, על פריסת רשתות תקשורת קוליות אצל לקוחות ארגוניים וזכייה בפרוייקטים להסבת רשתות אצל מפעילי תקשורת על בסיס גלובלי."

"יחד עם הגידול במכירות, המשכנו לשפר את היעילות התפעולית שלנו ולהגדיל את הרווח הגולמי לשיעור של 63.2%, את הרווח התפעולי הרבעוני לשיעור שיא של-8.8% ואת הרווח הנקי ל- 3.4 מיליון דולר, נתון המבטא צמיחה של 18% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה. אנו בדרך להשיג צמיחה של כ-25% ברווח הנקי השנתי בשנת 2017, בהשוואה לשנת 2016. כמו כן, המשכנו להשקיע ביישומים הקוליים החכמים החדשים שלנו, ומאמינים כי הם יתרמו לשיפור בהכנסות וברווחים במהלך השנים הבאות. כמו ברבעונים הקודמים, ובמקביל להרחבת הפעילות שלנו, אנו ממשיכים בתוכנית הרכישה העצמית של מניות החברה במטרה להשיא ערך לבעלי המניות שלנו," סיכם אדלרסברג.

תכנית רכישה עצמית של מניות

במהלך הרבעון אשר הסתיים ביום 30 בספטמבר 2017, רכשה אודיוקודס 940,000 ממניותיה הרגילות במסגרת תכנית הרכישה העצמית בהיקף כספי של כ-6.4 מיליון דולר. נכון ליום 30 בספטמבר 2017 ומאז תחילת תכנית הרכישה העצמית באוגוסט 2014, רכשה אודיוקודס סך של 14.5 מיליון מניות רגילות בסכום כולל של כ-70.7 מיליון דולר.

במאי 2017 קיבלה אודיוקודס אישור מבית המשפט בישראל לרכישה עצמית של מניות החברה בסכום כולל של עד 15 מיליון דולר. נכון ליום 30 בספטמבר 2017, נותרה לחברה האפשרות לרכישה של מניות בהיקף של 5.8 מיליון דולר במסגרת האישור שניתן מבית המשפט. האישור שניתן מבית המשפט לרכישת מניות עצמית יפוג ב-15 בנובמבר 2017.

ב-24 באוקטובר 2017 דירקטוריון החברה אישר הגשת בקשה לבית המשפט להשקת תוכנית חדשה לרכישה עצמית של מניות בסכום כולל של עד 20 מיליון דולר. החברה צופה כי תגיש את הבקשה החדשה בקרוב, ותקבל את החלטת בית המשפט בשבועות הקרובים.