קיצור הלכות מעשיות לראש השנה - 0404
+
קיצור הלכות מעשיות לראש השנה מאור נידם

קיצור הלכות מעשיות לראש השנה

קיצור הלכות מעשיות לראש השנה התשע"ח

הכנות ערב ראש השנה:

 • ערב ראש השנה הוא היום האחרון של השנה, נהגו להקפיד לדקדק בתפילת מנחה שהיא התפילה האחרונה, ומתקנת את כל תפילות השנה.
 • נוהגים לעשות התרת נדרים. האשכנזים עושים בפני שלושה, ומנהג הספרדים לעשות בפני עשרה מחשש שנידוהו בחלום או שנדר בחלום.טוב שהאשה תמנה את בעלה כשליח להתיר עבורה.
 • טוב להרבות ביום זה בנתינת צדקה.
 • נהגו להסתפר קודם ראש השנה, טוב להשתדל להסתפר קודם חצות היום.
 • נהגו לטבול משעה אחת קודם חצות היום ואילך. מעלות רבות נאמרו על טבילה זו
 • נרות החג: יש להכין נר נשמה שידלק לפחות 50 שעות כדי להעביר ממנו אש להדלקת נרות ביום השני ולנרות שבת. 2. המשתמשים בפתיל צף- יש להכין את הפתילה בערב החג (אם לא הכין עדיף להדליק בנר שעוה. אם אין, אפשר להכניס את הפתילה לשעם בחג בשינוי).

'עירוב תבשילין':

 • עירוב תבשילין – הוא תבשיל שמניחים בערב יום טוב עבור שבת שסמוכה לו, וכל זמן שה'עירוב' קיים, מותר לעשות ביום טוב עבור שבת את כל מה שמותר לעשות ביום טוב, לסדר את הבית וכן לבשל לשבת (ע"פ הדרכים המותרות ביום טוב).
 • סדר הנחת 'עירוב תבשילין: ביום רביעי ערב החג יקח ביצה מבושלת וחלה ויברך: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציונו על מצות עירוב" ואחר כך יאמר: "בדין עירובא, יהא שרי לנא לאפויי ולבשולי ולאטמוני ולתקוני ולאדלוקי שרגא, ולמעבד כל צרכנא, מיום טוב לשבת". תרגום: "בזה העירוב יהא מותר לנו לאפות ולבשל ולהטמין ולתקן ולהדליק הנר ולעשות כל צרכינו מיום טוב לשבת".
 • את ה'עירוב תבשילין' לא אוכלים ביום טוב, ומצוה לאכול את ה'עירוב' בשבת.
 • גם מי שכבר בישל את האוכל של שבת בערב יום טוב צריך להניח 'עירוב תבשילין'.

 

הדלקת נרות יום טוב:

 • לפני הדלקת הנרות מברכים שתי ברכות: "להדליק נר של יום טוב", וברכת "שהחיינו".
 • גם בהדלקת נרות של היום השני מברכים "שהחינו" וטוב ללבוש בגד חדש שהברכה תהיה גם עליו.
 • את נרות היום השני יש להדליק לאחר צאת הכוכבים. בעירנו בשעה 19:15

תוספות בתפילות ראש השנה ועשרת ימי תשובה:

'המלך הקדוש':

 • בחתימת ברכת 'אתה קדוש' שבתפילת עמידה חותמים 'המלך הקדוש' במקום 'האל הקדוש'.
 • אם טעה או מסופק אם טעה ונזכר מיד: מתקן ואומר המלך הקדוש. אם נזכר שטעה לאחר זמן , או שכבר התחיל את הברכה הבאה או שסיים תפילת עמידה:  חוזר לראש התפילה. אם מסופק ואינו זוכר מה אמר: אם ידע לפני התפילה שצריך לומר ומסתפק לאחר התפילה אין צריך לחזור.
 • בראש השנה: המקפיד להתפלל מתוך הסידור ומסופק אם אמר, אבל יודע שהמשיך את תפילת ראש השנה, אין צריך לחזור.

'המלך המשפט':

 • בברכת 'השיבה שופטינו', במקום 'מלך אוהב צדקה ומשפט' חותמים 'המלך המשפט'.
 • טעה או מסופק: אין צריך לחזור משום שהזכיר מלך. יש שחולקים ואומרים שצריך לחזור אך הגר"מ אליהו זצ"ל אמר שלא לחזור.

'זכרנו לחיים':

 • נהגו להוסיף בברכה ראשונה ושניה וכן בברכת מודים ובברכת שים שלום תוספות נוספות (כמובא בסידורים) – שכח או מסופק אם אמר אין צריך לחזור וטוב לאמרם ב'אלוהי נצור'.

סעודת ליל ראש השנה:

 • טיבול בדבש ומלח – רבים מהאשכנזים נוהגים להטביל רק בדבש והספרדים טובלים את הפת במלח ג' פעמים, ומוסיפים ומטובלים בסוכר או בדבש לסימן של שנה מתוקה.
 • לימוד משניות – יש נוהגים ללמוד בכל אחת מארבעת הסעודות פרק משניות במסכת ראש השנה.
 • מאכלים חריפים – נהגו להימנע מלאכול מאכלים מרים, חמוצים, או חריפים. פשוט הדבר שאם המאכל החריף בא רק להטעים את האוכל הדבר מותר.
 • ברכת המזון – אומר יעלה ויבוא ואם שכח אינו חוזר. כשיגיע להרחמן הוא יפרוס סוכת שלומו יאמר הרחמן הוא יחדש עלינו שנה טובה ומבורכת.
 • שינה – נוהגים שלא לישון ביום ראש השנה, ומי שעוסק בדברים בטלים – הולך בטל כישן דמי.
 • סעודת ליל שני של ראש השנה: מברכים שהחיינו בקידוש גם ביום השני וכדאי שיהיה פרי חדש או בגד חדש שיכוון עליהם את ברכת שהחיינו. 

סימנים:

 • נהגו לאכול מאכלים מיוחדים לסימן טוב לקראת השנה החדשה.
 • זמן האכילה – יש שנהגו לאכול את הסימנים מיד לאחר הקידוש, ויש שנהגו לאכול את הסימנים לאחר אכילת כזית פת וכך נכון יותר לעשות.
 • רימון – נכון לפרק את הרימון בערב החג, ואם לא פירק יוציא כל אחד לעצמו גרגירים לפני שיאכל.
 • ירקות עלים – כל ירק עלים צריך להיות מגידול מפוקח מחרקים.

תקיעת שופר:

 • חייבים ופטוריםנשים פטורות מתקיעות שופר. אישה שנהגה להחמיר על עצמה תקפיד לא לפספס את תקיעות השופר. אך אם אנוסה הייתה ולא שמעה אינה צריכה התרת נדרים, ויש שאומרים שתעשה התרת נדרים.
 • ילדים– מצוה לחנכם ולהביאם לבית הכנסת לשמוע קול שופר ובלבד שאינם מפריעים למהלך התפילה.
 • לאכול לפני התקיעות. זקן חולה או חלש יכולים לאכול לפני תפילת שחרית. אם אוכלים לאחר תפילת שחרית יש לקדש קודם.

תשליך:

 • נהגו לעשות 'תשליך' ליד מקור מים, 'ולהשליך' לתוכו את החטאים.
 • זמן התשליך – נכון לעשותו סמוך לשקיעת החמה כי זה הזמן בו אדם הראשון יצא ממשפטו בדימוס.
 • מי שלא אמר ביום הראשון יכול לומר ביום השני ואף בעשרת ימי תשובה, אף בלי מניין.
 • מעיקר הדין נשים פטורות מאמירת תשליך, ואם רוצות לומר, הן יכולות.

הכנות לקראת היום השני:

 • מפני כבודו של היום הראשון של ראש השנה, את ההכנות לקראת היום השני אפשר להתחיל רק לאחר צאת הכוכבים של היום הראשון (צאת הכוכבים בעירנו 18:58)
 • מותר לבשל אוכל ביום הראשון לצורך היום הראשון, ולהשאיר ליום השני.

לקראת שבת:

 • את הבישול לקראת שבת טוב לסיים בשעה מוקדמת ביום שישי ולא סמוך לשבת.
 • נרות שבת: מדליקים ביום שישי לפני השעה 18:18.
 • יש להדליק רק מאש קיימת, מנר נשמה שדלק מערב ראש השנה
 • את סעודת החג ביום שישי צריך להשתדל לסיים מוקדם כדי שיאכל את סעודת השבת בתאבון. 

סדר סימני ראש השנה:

 • תמר: יקח תמר ויברך "בורא פרי העץ" ויאכל , ואחר כך יאמר בקשה זו: 'יהי רצון מלפניך ה' אלינו ואלהי אבותינו, שיתמו אויבינו ושונאינו וכל–מבקשי רעתנו'. אם אוכל מהזנים החדשים של השנה (צהוב – ברהי) יש להוסיף ברכת שהחיינו.

בדיקה: טוב לשטוף את התמר קודם אכילתו. לבדוק מבחוץ שאין עליו חורים או כנימות. יש לפתוח את התמר להוציא את הגרעין ולוודא שאין בו חרקים וביצים. אם יש אין לאוכלו. 

 • רימון מתוק: יקח רימון מתוק ויאמר: 'יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו, שנהיה מלאים מצות כרימון'.

רימון שגדל בחצר פרטית יש לבדוק שאין נקבים בקליפה ולוודא שאין איזורים נגועים.

 • תפוח בסוכר/דבש: יקח תפוח ויאמר: יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו, שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה'
 • קרא (קישוא לבן): יקח קרא ויאמר בקשה זו, 'יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו, שתקרע רוע גזר דיננו, ויקראו לפניך זכיותינו'
 • לוביא/רוביא: יברך "בורא פרי האדמה" ויאכל (אם אוכל בתוך הסעודה לא יברך), ואחר כך יקח עוד לוביא ויאמר: 'יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו, שירבו זכיותינו ותלבבנו'.

שעועית ירוקה יש לשטוף את התרמילים תחת זרם מים חזק. אם יש נקב בתרמילים יש לחתוך את האזור הנגוע ולהוריד את כל הלק שיש בו מחילות.

 • כרתי: יקח כרתי ויאמר בקשה זו, ויכיון על הכוחות הרעות שנבראו מהעוונות 'יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו, שיכרתו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו'. יש לקחת מגידול מיוחד ללא חרקים.
 • סלקא/תרד: יקח סלקא ויאמר בקשה זו, ויכוין על המקטרגים וכוחות הדין המשטינים למעלה 'יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו, שיסתלקו אויבינו ושונאינו כל מבקשי רעתנו'. יש לקחת מגידול מיוחד ללא חרקים.
 • דגים – יקח דג ויאמר: 'יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו, שנפרה ונרבה כדגים. ואם אוכל ראש מוסיף: שנהיה לראש ולא לזנב.
 • ראש כבש: יקח ראש כבש ויאמר: 'יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו, שנהיה לראש ולא לזנב. ותזכר לנו עקדתו ואילו של יצחק אבינו עליו השלום , בן אברהם אבינו עליו השלום'.

פורום רבנים צבאיים מאחל כתיבה וחתימה טובה לעם ישראל ולכל כוחות הביטחון.