בג״ץ: ישראל תוכל להעביר מסתננים למדינה שלישית - 0404
+
בג״ץ: ישראל תוכל להעביר מסתננים למדינה שלישית 0404

בג״ץ: ישראל תוכל להעביר מסתננים למדינה שלישית

הרכב מורחב של חמישה שופטים של בית-המשפט העליון קיבל היום באופן חלקי ערעור בעניין הרחקה למדינה שלישית של מסתננים השוהים במרכז שהייה ואשר לא הגישו בקשת מקלט או שבקשת המקלט שהגישו נדחתה.

פה אחד נדחו הטענות בעניין הסדר ההרחקה למדינה השלישית מושא הערעור. בית-המשפט קבע כי לא הוכח כי מדינה זו אינה בטוחה וכי התקיימו כל התנאים הפרוצדורליים הנדרשים לצורך הנהגתו של הסדר ההרחקה. עוד נקבע כי המנגנונים שהנהיגה המדינה לביקורת ולפיקוח על הליך ההרחקה ועל היחס שלו זוכים המורחקים במדינה השלישית מספקים בעת הנוכחית.

כפי שהצהירה המדינה, מורחקים למדינה השלישית רק מסתננים המסכימים לכך ולפיכך "מוחזק במשמורת שעומד על דעתו ואומר עד העלייה למטוס שאין הוא מוכן להיות מורחק… לא יגורש בכפייה" (החלטה מיום 9.10.2016).

בנסיבות אלה קבע בית המשפט כי לא ניתן לראות באי-הסכמתם של מסתננים להרחקה למדינה השלישית משום העדר שיתוף-פעולה עם הרחקה שבעטיו ניתן להחזיקם במשמורת מעבר ל-60 ימים.