שיפור עקבי: נייר חדרה מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2017 - 0404
+
שיפור עקבי: נייר חדרה מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2017 יח''צ

שיפור עקבי: נייר חדרה מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2017

ברבעון השני נמשך השיפור העקבי ברווחיות: גידול של כ-25% ב-EBITDA לכ-49 מיליון ש"ח, זינוק של כ-59% ברווח התפעולי לפני הוצאות (הכנסות) אחרות לכ-27 מיליון ש"ח, הרווח הנקי ברבעון השתפר והסתכם בכ-11 מיליון ש"ח.

במחצית הראשונה של שנת 2017 הסתכם ה- EBITDA  לכ- 94 מיליוני ש"ח. הרבעון השני מתאפיין בשיפור הרווחיות של שלוש פעילויות הליבה של החברה: מיחזור, גלילי נייר אריזה ומוצרי אריזה.

מתחילת השנה, הסתכם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת, לסך של כ-92  מיליוני ש"ח. שנת 2017 מתאפיינת בביקוש גובר למוצרי אריזה מקרטון.