משרד החינוך יממן ליווי מקצועי בחטיבות הביניים וכן אבחונים לתלמידים עם לקויות למידה - 0404
+
משרד החינוך יממן ליווי מקצועי בחטיבות הביניים וכן אבחונים לתלמידים עם לקויות למידה לע"מ

משרד החינוך יממן ליווי מקצועי בחטיבות הביניים וכן אבחונים לתלמידים עם לקויות למידה

תכנית עבודה חדשה בחטיבות הביניים: משרד החינוך יממן ליווי מקצועי בתוך בית הספר וכן יממן אבחונים לתלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז.

שר החינוך, נפתלי בנט: "מדובר בבשורה כלכלית להורים, ובשורה גדולה לתלמידים שזקוקים לסיוע ויקבלו מעתה ליווי מקצועי צמוד. החיסכון למשפחות ינוע בין 3,000-1,000 ש״ח לכל משפחה. זו בשורה דרמטית. אנו פועלים לצמצם פערים ולהקל על ההורים, והנה דוגמה נוספת מובהקת לכך".

התכנית:
הקצאה של 75 מיליון ₪ ליישום כולל של התכנית החדשה.
סיוע וליווי מקצועי לתלמידים לאורך כיתות ז' – ט' אשר אותרו על ידי בית הספר כמתקשים בתחילת כיתה ז'. הליווי יהיה ממושך, ממוקד ומעמיק.
מימון הליווי מקצועי של התלמידים המתקשים.
מימון של אבחונים לתלמידים המתקשים לצורך קביעת זכאותם להתאמות בדרכי ההבחנות בבחינות הבגרות. האבחון ישמש את התלמיד בעת לימודיו בתיכון ובבגרויות.
הקצאה דיפרנציאלית למימון האבחונים, בהתאם למצב הסוציו-אקונומי של התלמיד.
המשמעות: כל משפחה תחסוך בין 3,000-1,000 ₪.
האבחונים יתקיימו במרכזים של השירותים הפסיכולוגיים חינוכיים ברשויות המקומיות.
ההתאמות תינתנה רק בסוף החטיבה
יישום הדרגתי בכל חטיבות הביניים בין השנים 2022-2018.
בשנה הבאה, תשע"ח, יכללו בתכנית: 77 חט"ב ב- 15 רשויות מקומיות.

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב: "אין כל סיבה שתלמידים יבצעו אבחונים מיותרים, ואין כל סיבה שהורים ישקיעו בנושא הזה כספים מיותרים. המהלך הזה יאפשר זיהוי מוקדם של צרכים, מתן מענה נכון ופרטני. משרד החינוך לוקח אחריות למימון האבחונים ולוקחים את סוגיית לקויות הלמידה צעד אחד קדימה. אנחנו משלבים בתוך בתי הספר יותר אנשי מקצוע ומחזקים את הידע של שדרת המורים. אנחנו נכניס בקרה וכלים שוויוניים".

משרד החינוך ישיק מחר, יום ה', את התכנית החדשה לליווי של תלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז בחטיבות הביניים ובכלל זה גם את המדיניות החדשה שנקבעה במתן ההתאמות לאוכלוסיית תלמידים אלה. התכנית גובשה בראשות אגף לקויות למידה לאורך השנתיים האחרונות בשיתוף עם השלטון המקומי, ארגוני המורים, הסתדרות המורים, פורום ועדי ההורים היישובים וגופים נוספים.
התכנית תוטמע באופן הדרגתי החל משנת הלימודים הבאה, תשע"ח (2018) ועד שנת הלימודים תשפ"ב (2022). בשנת הלימודים הבאה היא תחל במתכונת של פיילוט ב 77 בתי ספר ב- 15 רשויות מקומיות (ראה/י טבלה בנספח). רק בתי הספר הללו יפעלו במתכונת החדשה.

עד להטמעת התכנית על כלל חטיבות הביניים, יתר בתי הספר ימשיכו במתווה ההתאמות הקיים.

כאמור, במסגרת התכנית יפעלו בתי הספר אשר יכנסו לפיילוט כבר בראשית השנה לאתר את התלמידים המתקשים ובכללם תלמידים עם חשד ללקות למידה והפרעת קשב וריכוז, הלומדים בכיתה ז'. תהליך האיתור יסתמך, בין היתר, על התעודות של התלמיד משנות לימודיו הקודמות, על חוות דעת של מורים מבית ספרו האחרון, על מידע שיימסר על ידי ההורים וכן על מבדקי מיפוי שכבתיים שיבוצעו לשם איתור תלמידים מתקשים. לאחר תכלול ועיבוד של כל המידע יגבש בית הספר בעבור התלמיד תכנית התערבות אישית, הכוללת ליווי של צוות מקצועי, בהם מתל"ים (מעריכי תפקודי למידה) ומורי בית הספר.
הליווי הלימודי יהיה רציף ותהליכי, ולצדו, בהתאם לצורך יינתן לאורך השנה גם סיוע רגשי.
המת"ל (מעריך תפקוד הלמידה) יהיה אחראי על בניה והפעלה של תכנית התערבות ממוקדת במספר תחומים – שטף קריאה, הבנת הנקרא, אוצר מילים, הבעה בכתב אסטרטגיות למידה ועוד. כמו-כן, המת"ל ינחה וידריך מורים בעבודתם עם תלמידים אלו.

בית הספר יערוך מעקב אחר התקדמותו של התלמיד, ובתום שנת הלימודים ייערך סיכום של תהליך הלמידה. תהליך דומה ייעשה עם התלמידים המתקשים שנבחרו לתכנית גם בכיתה ח' ובכיתה ט'. אם בתום שלוש שנים יימצא, כי הבחנות במבחן ללא התאמות מונע מהתלמיד לבטא ידע קיים למרות כל הסיוע הלימודי שקיבל וקיים חשד סביר כי מקורו של הקושי הוא לקות למידה המחייבת מתן התאמות גם בהבחנות, הוא יופנה לאבחון מקצועי בשפ"ח (בשירות הפסיכולוגי חינוכי) באותה רשות בה מתגורר התלמיד.

משרד החינוך אמון על הסטנדרט המקצועי בתהליכי האבחון, ולפיכך הוא ירכז את האבחונים בשפח"ים (שירות הפסיכולוגי חינוכי). בשפחי"ם יפעלו מרכזי אבחון וטיפול בתלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב ויעבדו בהם פסיכולוגים חינוכיים ומאבחנים דידקטיים העומדים בדרישות המקצועיות שהוגדרו ע"י המשרד. אנשי מקצוע אלה יבצעו את האבחונים לתלמידים שיופנו ע"י המערכת החינוכית בלבד (ראה/י בנספח את תיאור תהליך ההפניה לאבחון בשפ"ח).

אם במסגרת האבחון יימצא כי ההתערבויות והסיוע שניתנו לתלמיד לא הביאו את התלמיד לרמת מסוגלות לפצות על הלקות, הוא יקבל אישור להתאמות בדרכי ההבחנות כבר עם המעבר לתיכון.
בכפוף לאישור ההורים, בתום לימודיו של התלמיד בחטיבת הביניים יועבר החומר שלו לתיכון לצורך המשך ליווי והתערבות. כמו כן, האישור להתאמות בדרכי הבחנות יינתן לתלמיד עם כניסתו לתיכון ויאפשר לו להסתייע בהן לכל אורך לימודיו בתיכון ובכלל זה בבחינות הבגרות.

תלמידים אשר יופנו לשפח"ים יקבלו מימון מטעם המשרד לביצוע האבחון. המימון יקבע באופן דיפרנציאלי בהתאם למצב הסציו-אקונומי של התלמיד. המימון יאפשר למשפחות חיסכון שבין 1,000 ₪ -4,000 ₪. כמו-כן, המשרד יתקצב את הליווי המקצועי שיינתן לתלמיד על ידי אנשי מקצוע מיוחדים – מתל"ים (מעריכי תפקודי למידה) ומדריכים מאגף לקויות למידה.

המשרד יקדם פיתוח מקצועי של צוותי החינוך הבית ספריים והצוותים הרב- מקצועיים ואף יפעל לקדם ולהרחיב את הלמידה והידע של ה פסיכולוגים החינוכיים, היועצים החינוכיים, המת"לים והמאבחנים לצורך הטמעתם של עקרונות ההוראה המותאמת, אשר מבוססת על תהליכי Response to Intervention – RTI מודל תגובה להתערבות. מודל זה מתמקד בהגדרת לקות למידה על סמך תהליכי התערבות הניתנים לתלמידים על ידי הצוות החינוכי תוך כדי מעקב אחר יעילותם. זאת, בניגוד לגישה האבחונית המבוססת על הגדרת "לקות למידה" על בסיס הפער בין ההישגים ליכולת.

בשירות הפסיכולוגי ייעוצי של משרד החינוך מציינים, כי התכנית החדשה שבהובלת אגף לקויות למידה תאפשר לייצר תהליך חינוכי מתמשך ומעמיק עם התלמידים עם חשד ללקות למידה, תקדם את התלמידים המתקשים ובראש וראשונה, תאפשר התמקצעות של צוותי החינוך.