תוצאות הרבעון הראשון בקבוצת ברן: רווח נקי של 6.3 מיליון שקל - 0404
+
תוצאות הרבעון הראשון בקבוצת ברן: רווח נקי של 6.3 מיליון שקל ויקיפדיה

תוצאות הרבעון הראשון בקבוצת ברן: רווח נקי של 6.3 מיליון שקל

קבוצת ברן, חברת ההנדסה הגדולה בישראל המתמחה במתן פתרונות מלאים, רב תחומיים ואינטגרטיביים בתחומי ההנדסה, התשתיות והטכנולוגיה, מדווחת על תוצאותיה לרבעון הראשון של 2017. ברן מדווחת על צמיחה של 24.1% בהכנסות ל-160.8 מיליון שקל בהשוואה להכנסות של 129.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. הצמיחה בהכנסות ברן מיוחסת בעיקר לשני פרויקטים משמעותיים: פרויקט הולכת המים באתיופיה בהיקף של כ-88 מיליון דולר אשר קצב ההתקדמות בו חזר הרבעון לקצב המתוכנן וההכנסה בגינו הסתכמה ברבעון הראשון של 2017 בכ-35 מיליון שקל, וכן פרויקט תעשייתי להקמת מפעל קרטון ברוסיה בהיקף של כ-180 מיליון דולר אשר הסכם סופי בגינו נחתם בתחילת 2017 ובמהלך הרבעון הראשון של 2017 רשמה ברן הכנסה ראשונה מפרויקט זה בהיקף של כ-24 מיליון שקל.

פעילות ברן במגזר ברן אינטרנשיונל רשמה צמיחה של 45% להכנסות של 86.8 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של כ-59.9 מיליון שקל ברבעון המקביל. הכנסות מגזר ברן ישראל שמרו הרבעון על רמה של 68 מיליון שקל, בהשפעת ביצוע פרויקט שיקום המפעל התעשייתי בדרום, פרויקט בהיקף של כ-225 מיליון שקל, אשר במהלך הרבעון הכירה החברה בהכנסות של כ-26 מיליון שקל בגין פרויקט זה.

ברבעון הראשון של 2017 נמשך השיפור ברווחיות. הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2017 הסתכם בכ-22.9 מיליון שקל, לעומת כ-17 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 35%. הרווחיות הגולמית הרבעון הושפעה מרווחיות גבוהה בפרויקטים המשמעותיים במגזר ברן אינטרנשיונל וחרף הרווחיות ההולכת ויורדת בשלבים המסיימים של פרויקט השיקום בפעילות ברן ישראל. שיעור הרווחיות הגולמית ברבעון הראשון של 2017 הגיע לכ-14.2% מסך ההכנסות בהשוואה לשיעור של כ-13.1% מסך ההכנסות ברבעון המקביל.

ברן ממשיכה ליישם בהצלחה את מהלכי ההתייעלות ולצמצם בעקביות את הוצאות השיווק וההנהלה וכלליות. אלו הסתכמו הרבעון בכ-17.1 מיליון שקל בהשוואה להוצאות תפעוליות של כ-21.9 מיליון שקל ברבעון המקביל. ברן עברה להציג רווח תפעולי ברבעון הראשון של 2017 של כ-9.8 מיליון שקל, בהשוואה להפסד תפעולי של כ-4.5 מיליון שקל ברבעון המקביל והפסד תפעולי של כ-31.4 מיליון שקל ב-2016. המעבר לרווח תפעולי הושפע מהצמיחה בהכנסות והעלייה ברווח וברווחיות הגולמית. המעבר לרווח תפעולי הושפע בעיקר מהשיפור ברווח התפעולי של מגזר ברן אינטרנשיונל שהגיע לכ-12 מיליון שקל ומהווה כ-13.8% מסך הכנסות המגזר. הרווח התפעולי בפעילות מגזר ברן ישראל הסתכם בכ-1 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2017. בנוסף, הרווח התפעולי הושפע גם מהפסקת פעילות בחלק ממדינות דרום אמריקה ומכירת חברה בדרום אפריקה ,אשר הובילה להכרה הרבעון ברווחים אחרים בהיקף של כ-4.3 מיליון שקל.

ברן עברה הרבעון לרווח נקי של 6.3 מיליון שקל בהשוואה להפסד נקי של כ-9.9 מיליון שקל ברבעון המקביל.

תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון הראשון של 2017 בכ-7.3 מיליון שקל בהשוואה לתזרים שלילי של כ-9.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. התזרים החיובי הרבעון נובע מפעילויות ברן בישראל, בתאילנד, באפריקה וברוסיה. ההון החוזר המאוחד והסולו בחברה חיובי, זאת לאחר גיוס באמצעות אג"ח והנפקת זכויות שביצעה החברה. ההון העצמי נכון לסוף הרבעון הראשון של 2017 הסתכם ב-76.4 מיליון שקל, כ-23% מסך המאזן.

אירועים מרכזיים בתקופת הדיווח: ההיקף הנחזה לפרויקט השיקום במפעל התעשייתי בישראל גדל לכ-225 מיליון שקל. הפרויקט מתוכנן להימשך עד המחצית הראשונה של 2017 ומכאן שבמחצית השנייה של 2017 לא צפויה להיות לו השפעה על הרווחיות הגולמית של הקבוצה.

 צמצום משמעותי של פעילות הקבוצה בדרום אמריקה והגעת החברה הבת בגרמניה לאיזון. ברן הפסיקה את פעילותה בחלק ממדינות דרום אמריקה ועשויה להפסיק הפעילות במדינה נוספת במהלך השנה. בנוסף, נמשך היישום של תוכנית ההבראה לחברה הבת בגרמניה אשר הגיעה, נכון לרבעון הראשון של 2017, לאיזון בקירוב.  

 משא ומתן למכירת השליטה בחברה. בעלי השליטה בחברה, מר מאיר דור וחברת GARAPA BV קיימו משא ומתן עם צד ג' מחו"ל בנוגע לאפשרות למכירת השליטה בחברה. החברה נערכת לפתיחת חדר מידע לצורך בחינת הצעות ותדווח בנושא בהתאם לחובת הדיווח.  

קבוצת ברן הינה ספקית בינלאומית של פתרונות הנדסה, תשתיות וטכנולוגיה הפועלת בישראל ובחו"ל. החברה מתמחה בתחומי התכנון ההנדסי, ניהול והקמה של פרויקטים מורכבים בתחום התשתיות והתעשייה. קבוצת ברן הינה בעלת שליטה ביותר מ-50 חברות בנות וקשורות הפועלות בכ-12 מדינות ב-4 יבשות. קבוצת ברן היתה אחראית עד היום על ביצוע של אלפי פרויקטים בארץ ובעולם עבור מאות לקוחות במגוון רחב של תעשיות. לחברה צבר הזמנות עם אופק פעילות לשנים הקרובות ושמה לה כיעד להמשיך בצמיחת הכנסותיה מפעילותה הבינלאומית ובשמירה על מובילותה בשוק הישראלי. לחברה כ-950 עובדים, כולל עובדי החברות בחו"ל.