המדינה על בקשת התאגיד: "שיקולי מאזן הנוחות תומכים בדחיית הבקשה למתן צווי-ביניים" - 0404
+
המדינה על בקשת התאגיד: "שיקולי מאזן הנוחות תומכים בדחיית הבקשה למתן צווי-ביניים"

המדינה על בקשת התאגיד: "שיקולי מאזן הנוחות תומכים בדחיית הבקשה למתן צווי-ביניים"

המדינה הגישה לבג"ץ תגובה לבקשת תאגיד השידור הציבורי למתן צו ביניים המשעה את תחילת תוקפו של התיקון לחוק השידור הציבורי, המורה, בין היתר, על הקמת תאגיד חדשות ציבורי ייעודי לשידורי חדשות ותכניות בענייני היום, ובמקביל על ביטול חטיבת החדשות בתאגיד השידור הציבורי הישראלי ומונע את סיום העסקתם של עובדי חטיבת החדשות בתאגיד. בתמצית, עמדת המדינה היא שדין הבקשה לצו ביניים להידחות נוכח הפסיקה המושרשת שלפיה אין מקום להשעיית תוקפו של דבר חקיקה ראשית, וכן נוכח סיכוייה הנמוכים של העתירה להתקבל ולאור מאזן הנוחות.

בתגובת המדינה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין נחי בן-אור ושי כהן ממחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, נאמר כי מאזן הנוחות מהווה אבן הבוחן המרכזית בהכרעה המתייחסת לסעד הזמני, אלא שבמקרה זה מתווסף למשוואה היבט נוסף – העובדה שעסקינן בצו-ביניים להשעיית תוקפו של חוק. להשעיה של הוראת חוק, באמצעות צו-ביניים, נודעת מטבע הדברים משמעות מרחיקת לכת במרקם היחסים העדין וביחסי הכבוד ההדדי המתחייבים בין הרשות השופטת לרשות המחוקקת, קרי – פגיעה במעמדה החוקתי של הכנסת כרשות המחוקקת, מעמד המעוגן בחוק יסוד: הכנסת.

לגישת המדינה, גם שיקולי מאזן הנוחות תומכים בדחיית הבקשה למתן צווי-ביניים, שכן בתקופה המיידית, ובפרט ב-14 הימים הראשונים שלאחר "יום התחילה", לא צפויים להתבצע, בהתאם להוראות תיקון מס' 8, כל שינויים בלתי הפיכים. באשר לתפקיד העורך הראשי, יצוין כי בהתאם להסכמתו, מנהל חטיבת החדשות בתאגיד השידור (מר ברוך שי) ישובץ לתפקיד העורך הראשי בתאגיד החדשות וימלא תפקידו זה באופן עצמאי. יובהר, כי תפקידו של העורך הראשי בתאגיד החדשות דומה במהותו לתפקיד שאמור היה למלא מנהל חטיבת החדשות בתאגיד השידור.

באשר לתפקיד המנהל הכללי, על כונס הנכסים הרשמי למנות לתאגיד החדשות מנכ"ל זמני, בתוך עד שבועיים מיום התחילה (כלומר עד ליום 29.5.17). המנהל הכללי הזמני של תאגיד החדשות אמור לכהן עד תום שלושה חודשים מיום התחילה ואין בסמכותו לבצע שינויים במבנה הארגוני של תאגיד החדשות, בשיבוץ עובדים, בהגדרת תפקידיהם ובתנאי העסקתם, אלא בהסכמתם. בתקופת המעבר, המנכ"ל הזמני יציע לעובדי רשות השידור להתקבל כעובדים בתאגיד החדשות, בהיקף המשרות שנותר לאחר קבלת העובדים העוברים ביום התחילה; וזאת, עד לשיא כוח האדם הראשון בתאגיד החדשות. עד למינוי המנכ"ל הזמני, ישמש מנהל חטיבת החדשות של תאגיד השידור כממלא מקום של המנהל הזמני של תאגיד החדשות אשר ינקוט רק פעולות החיונית לתפעולו השוטף של תאגיד החדשות; ויימנע מקבלת עובדי רשות השידור ומעריכת שינויים במבנה הארגוני של תאגיד החדשות, לרבות בשיבוץ של "עובד עובר" ובתנאי העסקתו.

המדינה מציינת עוד, כי גם בחינה של סיכויי העתירה מובילה למסקנה כי דין הבקשה למתן צווי-ביניים להידחות. זאת, בין היתר משום ש"עיון בעתירה מעלה ספק רב בכל הנוגע לאפשרותם של העותרים לבסס פגיעה, לא כל שכן פגיעה בלתי מידתית בזכות יסוד חוקתית. זאת, בשים לב לכך שהסמכויות שניתנו לתאגיד השידור הועברו במסגרת החוק לידי תאגיד החדשות, תוך שמירה על עצמאותו של תאגיד החדשות ותוך שימוש בכללי ממשל תאגידי הדומים במהותם לאלה שקיימים בעניינו של תאגיד השידור", נאמר בתגובה.