דו"ח המבקר: ביקורת על מימון "הליכודיאדה" וניהול חשבונות הבית היהודי - 0404
+
דו"ח המבקר: ביקורת על מימון "הליכודיאדה" וניהול חשבונות הבית היהודי מבקר המדינה

דו"ח המבקר: ביקורת על מימון "הליכודיאדה" וניהול חשבונות הבית היהודי

מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, פרסם אחר הצהריים (שני) את הדו"ח שעוסק בנושא "דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת העשרים לשנת 2017".

בדו"ח מותח השופט שפירא בין היתר ביקורת על סיעות הליכוד והבית היהודי בכל הנוגע לניהול חשבונותיהן.

בהתייחס לסיעת הליכוד, כתב המבקר כי "הכנסות הסיעה לא היו בגבולות הקבועים בסעיף 8 לחוק לעניין קבלת תרומות. הדבר התבטא בכך שהסיעה קיבלה תרומה בדמות הפקת אירוע "הליכודיאדה" והפרסום והחשיפה התקשורתית בעקבותיו, כל זאת מבלי שנשאה בהוצאות כלשהן בגין האירוע. כפי שכבר קבעתי בדו"ח הקודם לגבי אירוע ה"ליכודיאדה", בתקופה השוטפת הקודמת, נוכח הקשר הישיר והמובהק בין הסיעה לבין האירוע, היה על הסיעה לתת ביטוי בחשבונותיה לאירוע, אף אם לא אורגן ישירות על ידי גורמים רשמיים בתוך הסיעה. אין בידי לקבל את טענות הסיעה ולפיהן אין לקבוע כי הדו"ח אינו חיובי עקב כך, שכן האירוע בתקופה השוטפת הנוכחית התקיים לפני קבלת עמדתי בנוש, והסיעה החלה לאחרונה בפעולות לניתוק הקשר בינה לבין האירוע. לא ניתן להתעלם מכך שבעצם קיומו של האירוע וסיקורו בתקשורת גלומה תרומה אסורה לסיעה שאינה עומדת במגבלות הקבועות בחוק, אולם סברתי כי יש מקום להתחשב בטענות הללו ביחס לרמת שלילת המימון הממלכתי".

בהתייחס לבית היהודי, כתב המבקר כי "בעקבות הערותיי לסיעה בדו"חות ביקורת קודמים כי היו לה יתרות זכות בגין מערכות בחירות קודמות הרשומות בחשבונותיה ללא פירוט הרכבן, פעלה הסיעה לבירור היתרות האמורות ובהמשך לכך רשמה הסיעה בחשבונותיה לתקופה השוטפת הוצאות נטו בסך כ-1.2 מיליון ש"ח. ההוצאות האמורות לא נכללו בדו"חות הכספיים שהגישה הסיעה למשרדי בגין מערכות בחירות קודמות והסיעה לא שמרה בידיה אסמכתאות מספקות ביחס לחלק מרישומים אלה. לפיכך לא ניתן היה בדרכי ביקורת מקובלות, לזהות ולאמת חלק מהוצאות הסיעה שנכללו בדו"חות הכספיים שלה לתקופה השוטפת ולקבוע כי חשבונותיה שלמים ונכונים. נוכח האמור לעיל, קבעתי כי הסיעה ניהלה את מערכת חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות מבקר המדינה".