הישגים במתמטיקה ובמדעים בקרב תלמידי כיתות ח' בישראל - 0404
+
הישגים במתמטיקה ובמדעים בקרב תלמידי כיתות ח' בישראל משרד החינוך

הישגים במתמטיקה ובמדעים בקרב תלמידי כיתות ח' בישראל

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך מתכבדת להציג את הממצאים העיקריים בישראל מחקר בינלאומי מקיף וחשוב הנערך על ידי הארגון הבינלאומי להערכת הישגים במתמטיקה ובמדעים בקרב תלמידי כיתות ח' בישראל במחזוריות של אחת לארבע שנים. ברשות הארצית למדידה והערכה מציינים: לאורך השנים, הישגי התלמידים בישראל במחקרי טימס השתפרו. במחזור המחקר הנוכחי, מחזור 2015, בכל אחד מתחומי הדעת (מתמטיקה ומדעים) לא חל שינוי מובהק בממוצעי ההישגים של תלמידי ישראל, בהשוואה לממוצעי ההישגים במחזור המחקר הקודם – מחזור 2011. בדומה למחזור המחקר 2011, בשני תחומי הדעת (מתמטיקה ומדעים), הישגי התלמידים בישראל גבוהים מממוצע ההישגים הבינלאומי של המדינות שהשתתפו במחקר. זאת ועוד, שיעורי התלמידים המצטיינים בישראל הם מן הגבוהים מבין המדינות המשתתפות. ברם, שיעורי התלמידים המתקשים גבוהים אף הם, בשני תחומי הדעת. עוד נמצא כי פיזור הציונים בישראל (פערים חברתיים) הוא מהגדולים ביותר מבין המדינות המשתתפות. בדומה למחזורי מחקר קודמים, נרשמו פערים ניכרים בהישגים בין תלמידים ממגזרים שונים: הישגיהם של תלמידים דוברי עברית גבוהים מאלו של תלמידים דוברי ערבית, ובכל מגזר שפה בנפרד ההישגים גבוהים יותר ככל שהרקע החברתי-כלכלי גבוה יותר. ממשרד החינוך נמסר: "מחקר טימס 2015 מצביע על כך שתלמידי ישראל שימרו את ההישגים שלהם משנת 2011. כמו כן, הנתונים מצביעים על כך שישראל מצויה מעל הממוצע הבינלאומי של המדינות המשתתפות. לאורך השנים מאז 1999 הישגי תלמידי מערכת החינוך מצויים במגמת עליה. במשרד מציינים, כי הנתונים אף מצביעים על עליה בשיעור התלמידים המצטיינים, אך לצד זאת גם על עליה בשיעור התלמידים המתקשים. בעניין זה מציינים במשרד, כי לנוכח הפערים אשר קיימים, הופעל מודל התקצוב הדיפרנציאלי, אשר מוטמע במערכת זו השנה השלישית. לצד מודל זה פועלת תכנית מרום אשר מתעלת את התקציב באופן אופטימלי לטובת קידום התלמידים החלשים. הודות להטמעת התקצוב הדיפרנציאלי, חל צמצום בפערים, כפי שבא לידי ביטוי במבחני המיצ"ב של שנת הלימודים תשע"ו". עוד מציינים במשרד: "במהלך השנים האחרונות הוא מוביל תכנית מערכתית מקיפה שנועדה לחזק את לימודי המדעים ובכלל זה לימודי המתמטיקה. התכנית מתמקדת בהגדלת בין היתר בהגדלת מספר התלמידים אשר לומדים את המקצוע ברמה מוגברת".