המכתב יוצא הדופן של הרב קוק המזהיר מפגיעה בכותל: ״אוי ואבוי לכל אשר יעיז לפגוע״ - 0404
+

המכתב יוצא הדופן של הרב קוק המזהיר מפגיעה בכותל: ״אוי ואבוי לכל אשר יעיז לפגוע״

ראה את הנולד. במכתב שכתב הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ״ל בכ"ד בניסן תשל"ז, תחת הכותרת ״לידע להיודע ולהודיע״, הזהיר הרב מפני פגיעה בכותל המערבי.

הרב צבי יהודה הכהן קוק היה ידוע במתינותו, באהבתו הרבה לעם ישראל, בקירוב הלבבות ובחיבוק הרחב. התבטאויותיו תמיד היה בנעם ותוך הסבר, אלא שבסוגיית הכותל המערבי הבהיר הרב כי אין כל פשרות ושפתו הפכה קשה ומזהירה.

הרב כתב אז: ״הכותל המערבי הוא שייך לכל ישראל. שכינה לא זזה מכותל־המערבי (ע"פ מדרש תהלים יא, ג; זוהר שמות ה ע"ב; ועוד), ו"ִהֵּנה ֶזהעֹו ֵּמדאַ ַחר ָּכְת ֵּלנוּ"(שיר השירים ב, ט; ע"פ שמותר בהפרשה ב, ב; ועוד), ושכינה אינה בטילה (רמב״ם הלכות בית הבחירה), וקיים בה בכל־תקפו קידוש־השם הגדול של ד׳ אלקי ישראל ונצח עוזו, הנותן תעצומות לעם, לארץ הזאת ולעיר הזאת, אשר כולה נקראת בשם ד׳ אשר עליה ובתוכה, בתקומתה ובתחייתה. ירושלים לא נתחלקה לשבטים ושלטונות העיריה של ירושלים אין להם שום ענין זכות ורשות ואפשרות השתלטות על כל שטחו וסביבתו של כותל־קדשנו של כל ישראל.

ואוי ואבוי לכל אשר יעיז לפגוע במשהו בחרדת קדושת כתלנוו אשר לו וִאתו, ואין מקיפין בחילול־השם, והיתה יד ד׳ בו ובמשפחתו וכולנו נתברך בברכת ד׳ מציון ונראה בטוב ירושלים, עיר הקודש והמקדש״.