על בד מדווחת על דוחות הרבעון הרביעי ושנת 2017 - 0404
+
על בד מדווחת על דוחות הרבעון הרביעי ושנת 2017

על בד מדווחת על דוחות הרבעון הרביעי ושנת 2017

אמנון ברודי, יו"ר על בד, ציין כי "שנת 2017 משקפת תקופת מעבר המלווה בהשקעות ובהכנסתם לפעילות של קווי ייצור חדשים בחברה. מפעל החברה בדימונה החל לפעול ועבר לייצור במהלך הרבעון הרביעי של השנה, ותפוקת הייצור בו בחודשים ינואר ופברואר 2018 כבר הגיעה ל 50% מיעד הייצור המלא של המפעל בתפוקה מלאה.

אנו צופים המשך שיפור בתפוקות המפעל לאורך הרבעונים הקרובים, ושבעי רצון מכך שהמפעל בדימונה הגיע לאיזון תפעולי במהלך חודש פברואר 2018. בנוסף, בתחילת השנה הודענו על החלטת התייעלות אסטרטגית, הכוללת את העתקת פעילות המפעל לייצור מוצרי ספיגה מקנטקי למפעל החברה בצפון קרוליינה. אנו צופים כי היתרונות והסינרגיות של הפעילות המשותפת  בצפון קרוליינה עשויים להיות מהותיים לחברה ולהביא לחסכון בעלויות ניהול, לוגיסטיקה ומשלוחים, ובנוסף אנו מאמינים כי נדע לייצר ערך נוסף גם ממכירת הנכסים בקנטקי. במקביל, פועלת החברה לקבלת מענקים ותמריצים מממשל המחוז בצפון קרוליינה. יתר על כן, כחלק מהרחבת פעילות המגבונים באירופה אנו משקיעים בשנת 2018 בהרחבת מבנה ובשני קווי ייצור מגבונים נוספים בגרמניה ובפולין בסך כולל של כ-8 מיליון אירו אשר אנו בטוחים כי תהיה לכך תרומה חשובה לפעילותנו באירופה כבר ב-2018.

בשנת 2017 הושפעו תוצאותיה הכספיות של על בד משער החליפין, ובמבט ל-2018 אנו מצפים כי עם הבשלת המהלכים האסטרטגיים שמבצעת החברה, סיום ההשקעות והמעבר לייצור בתפוקה גבוהה נדע למנף את היתרון הטכנולוגי והתחרותי שלנו לטובת צמיחה ושיפור הרווחיות".

ההכנסות ברבעון הרביעי של 2017 הסתכמו בכ- 352 מיליון שקל, ירידה של כ- 1.8% בהשוואה להכנסות של כ-358 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ב- 2017 הסתכמו בכ- 1.45 מיליארד שקל, ירידה של כ- 3.7% בהשוואה להכנסות של 1.51 מיליארד שקל ב- 2016. הירידה בהכנסות נובעת בעיקר מירידה במכירות במגזר המגבונים בארה"ב וקיטון במכירות במגזר המגבונים בגרמניה כתוצאה משחיקת שער האירו והדולר בשנת 2017. מכירות החברה באירופה גדלו ב- 5% במונחי אירו. בתקופת הדוח ירדו שערי המטבע הממוצעים של האירו והדולר מול השקל בכ- 4.4% ו- 6.3%, בהתאמה אל מול התקופה המקבילה אשתקד. בנטרול השינויים בשערי החליפין בשנת 2017 ישנה עליה של 1.6% בהכנסות עלבד ב- 2017 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם בכ-68.0 מיליון שקל (מהווים 19% מהמחזור), ירידה של כ- 8.6% בהשוואה לרווח גולמי של 74.5 מיליון שקל (שהיוו 21% מהמחזור) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי ב- 2017 הסתכם בכ-292 מיליון שקל (מהווים כ- 20% מהמחזור) ירידה של כ-10.5% לעומת 327 מיליון שקל (אשר היוו 22% מהמחזור) ב- 2016. הירידה בשיעור הרווח הגולמי נובעת בעיקר משחיקת שער האירו והדולר בשנת 2017.

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם בכ-12.7 מיליון שקל (שהיוו כ- 4% מהמחזור), ירידה של כ-28% בהשוואה לרווח תפעולי של כ-17.6 מיליון שקל (שהיוו כ- 5% מהמחזור) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי ב- 2017 הסתכם ב- 69.3 מיליון שקל (שהיוו 5% מהמחזור), ירידה של כ-25% לעומת רווח תפעולי של 92.2 מיליון שקל (אשר היוו 6% מהמחזור) אשתקד. עיקר הירידה ברווח התפעולי נובעת בעיקר מהירידה ברווח הגולמי.

תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2017, כוללות הפסד מפעילות המפעל בדימונה בסך של כ- 5 מיליון שקל (וכ- 7 מיליון שקל בכל שנת  2017) והוצאות אחרות בגין הפחתת נכסים בהתאם להערכת שווי של כ- 3.2 מיליון שקל. בנטרול השפעות חד פעמיות אלו היה הרווח התפעולי ברבעון הרביעי מסתכם לסך של כ- 20.9 מיליון שקל לעומת 12.7 מיליון שקל בפועל. השפעת השחיקה בשערי המט"ח מול השקל בממוצע לשנת 2017 לעומת ממוצע שנת 2016 , הקטינה את הרווח התפעולי של החברה בכל שנת 2017 בכ- 11 מיליון שקל.

הרווח נקי של על בד ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם בכ- 5.9 מיליון שקל המהווה 2% מהמכירות, ירידה של 44% לעומת רווח נקי של 10.6 מיליון שקל, המהווה 3% ברבעון המקביל ב- 2016. הרווח הנקי ב- 2017 הסתכם בכ-34.3 מיליון שקל, ירידה של כ-37% בהשוואה לרווח נקי של כ-54.6 מיליון שקל ב- 2016.

נכון ל-31.12.2017, ההון העצמי של על בד הסתכם בכ-507 מיליון שקל (כ-37% מהמאזן), וזאת לעומת הון עצמי של כ-502 מיליון שקל (כ-37% מהמאזן) בסוף שנת 2016. השינוי בהון העצמי בסך של כ- 4.6 מיליון שקל נובע מרווחים בתקופה בסך 34.3 מיליון שקל, מתשלום דיבידנד בסך 20 מיליון שקל, ומירידה בהתאמות נטו של קרנות ההון בגין עסקאות גידור, בגין הטבות לעובדים ובגין הפרשי תרגום בסך כולל של 9.7 מיליון שקל.