מבקר המדינה: המשטרה מחקה מאות דו"חות תנועה שניתנו לשוטרים - 0404
+
מבקר המדינה: המשטרה מחקה מאות דו"חות תנועה שניתנו לשוטרים משטרת ישראל

מבקר המדינה: המשטרה מחקה מאות דו"חות תנועה שניתנו לשוטרים

א-3 הינו פרוייקט תשתית לאומי הנמצא עדיין בשלבי התהוות והרחבה. זהו פרוייקט משותף למשרדי ביטחון הפנים, האוצר והתחבורה. במהלך השנה האחרונה וללא קשר לדוח מבקר המדינה, כחלק מתהליך תחקור ולמידה מתמידים, נערכו שינויים מרחיקי לכת בכל התחומים הנוגעים לפרוייקט, בין היתר, בדפוסי האכיפה ונהלי העבודה. בהקשר נציין זה כי, הרוב המכריע של המלצות המבקר נלמדו ויושמו כבר בשנת 2015. פרוייקט א-3 הינו פרוייקט בעל חשיבות רבה לבטיחות בדרכים ואכיפת חוקי התנועה. בפרוייקטים מסוג זה, התהליכים הינם ארוכי טווח ועל כן, הביקורת הינה חלק מתהליך הלמידה והשיפור המתמיד, תוך יישום הפרוייקט בשטח. המשטרה מתייחסת לדוח באופן מעמיק ורציני, תוך שיתוף פעולה מלא עם המבקר אשר קיבל מידע על כלל השיפורים שבוצעו במהלך תהליך הביקורת. המשטרה מסכימה עם עמדת המבקר, כפי שצויינה בדוח, אשר לפיה, המחסור במועדי משפט הוא הפקטור המשמעותי המונע אופטימיזציה של הפרוייקט. יודגש כי, פרוייקט א-3 לבדו (מבלי לקחת בחשבון את הדוחות הנוספים הניתנים על ידי שוטרי התנועה), מסוגל להפיק כחצי מיליון הזמנות לדין וכ- 6 מיליון דוחות בשנה. זאת כאשר בתי המשפט מסוגלים לקיים כ- 90,000 דיונים בלבד. כלומר, הבעיה היא מובנית – מחסור ניכר במועדי משפט. עקב מחסור חמור וממושך זה במועדי דיון בבית המשפט, המשטרה נאלצה להימנע מהפקת דוחות ללא הבחנה, על מנת למנוע פגיעה בזכותו הבסיסית של האזרח להישפט, בגין דוח מצלמה התייחסות פרטנית לעיקרי ממצאי הדו"ח: ●ממצא המבקר: מועדי משפט שלא נוצלו (15% בשנים 2013-2014), מול כתבי אישום שנמחקו בעילת התיישנות כי לא נקבעו למשפט, לצד ליקויים בחלוקת מועדי המשפט. תגובה: בניגוד לנטען על ידי המבקר, הפער עומד על כ- 6% בלבד. עיקר הפער הינו בהקצאה קשיחה מצד בתי המשפט למועדי משפט לפי אזורים, ללא יכולת של המשטרה לנייד תיקים בין האזורים השונים, אלא באישור בית המשפט. יוצא, שלעיתים, בעוד במיקום אחד קיים חוסר במועדים, במקום אחר בארץ קיים עודף לא מנוצל. בשנת 2012 שונתה מדיניות האכיפה והוחלט להתמקד בעברייני תנועה אשר ביצעו עבירות המסכנות חיי אדם. עקב שינוי מדיניות זה, הוחלט על סגירת תיקים בגין התיישנות. בהקשר זה נמסר למבקר כי, התיקים שנסגרו אינם שייכים לפרוייקט א-3. יודגש כי, מתוך כלל התיקים שנגנזו במסגרת החלטה זו, כ- 70% מהם התיישנו עוד בטרם שנת 2012. מעבר לצורך המיידי בהוספת תקני שופטי תעבורה והקצאת מועדי משפט נוספים, המשטרה פועלת בערוצים נוספים במטרה להפחית את העומסים בבתי המשפט, ביניהם, קידום תיקון חקיקה להוספת מדרגת קנס חדשה בעבירת המהירות, אשר יפחית את הצורך בהזמנה לדין וקיום משפט. ● ממצא המבקר: העלאה קיצונית של ספי אכיפה במצלמות א-3. תגובה: בהתבסס על מודל מתמטי של חקר ביצועים, כבר בתחילת שנת 2014 הורדו ספי האכיפה ובעקבות כך נצפתה עלייה של כ- 60% במספר הדוחות בפרוייקט א-3. בהתייחס לממצאי המבקר לגבי העלאת ספי האכיפה, הרי שהמשטרה נאלצה להתאים את ספי האכיפה למספר מועדי המשפט שהוקצו לה. כך שבהינתן מספר מועדים מועט, הרי שמטבע הדברים ניתנה עדיפות לאכיפה כלפי העבריינים "הכבדים" יותר, המסכנים באופן ממשי חיי אדם בכבישים. באשר לשתי המצלמות היחידות אותן ציין המבקר, לפיהן רף האכיפה בעת הביקורת עמד על 250 קמ"ש: מדובר במצלמות חדשות שעם הגיען מהיצרן הן מכויילות ברף זה לזמן קצר לשם ביצוע בדיקות טכניות, באמצעות מוקד השליטה והבקרה המרכזי של הפרוייקט; זאת כדי לוודא את תקינותן של המצלמות ולקבוע את רף האכיפה המותאם למיקום העמדה. עד לגמר בדיקות אילו, המצלמות מופעלות לאכיפת עבירת רמזור. לראייה, כיול המצלמה במחוז מרכז לאכיפה ב- 250 קמ"ש היה ליומיים ובתל אביב, לשבועיים בלבד. לצערנו, בחר המבקר שלא לציין התייחסות זו בדו"ח. לצד האמור, חלק מספי האכיפה הועלו במצלמות שייעודן העיקרי הוא אכיפה של חציית צומת ברמזור אדום (אכיפת מהירות במצלמה זו היא אופציה שיש לשקול את הרלוונטיות שלה על פי העניין). ● ממצא המבקר: התנהלות המשטרה פגעה באפקטיביות פרוייקט א-3. תגובה: טענתו של המבקר להעדר אפקטיביות של מצלמות הא-3 סותרת את הממצאים המלמדים כי קיימת הרתעה ומגמה של שינוי בתרבות הנהיגה: ✓ 40% מדו"חות א-3 הינם בסף אכיפה נמוך, קרי קנס של 250 ₪. ✓ חציית צומת באור אדום – ירידה של כ- 40% במספר העבירות, מ- 480 עבירות ל- 300 בשנה, למצלמה בממוצע. ✓ מהירות ממוצעת – ירידה של 9% עפ"י מדידות שטח. ✓ עבריינים "כבדים" – ירידה של כ- 10 קמ"ש במהירות החריגה. ✓ תפוקות – עליה במספר הדו"חות מ-6,000 לחודש ל- 12,000 לחודש. ✓ עלייה באמינות המערכת – ירידה בבקשות להישפט מ- 5% ל- 3%. ✓ דיוק בפענוח – ירידה במספר הדו"חות המבוטלים מ-19% ל-4% . יצויין כי עם הקמת הפרוייקט, קודם על ידי משטרת ישראל ובמימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מחקר מלווה אובייקטיבי וחיצוני על ידי פרופ' הלל בר גרא מאוניברסיטת בן גוריון, ממנו עלה כי מהירות הנסיעה של נהגים ירדה ב- 9% באזורי המצלמות. כמו כן, מסקר נהגים שביצע פרופ' הלל בר גרא עלה כי, עמדות א-3 השיגו הרתעה על ציבור הנהגים. ●ממצאי המבקר בנושא הפקת דוחות א-3: • עבירות תנועה חמורות שלא הופנו לטיפול ימ"ר: תגובה: הליקוי תוקן והעבירות אליהן התייחס המבקר כבר הועברו לטיפול הימ"ר. יתרה מכך, כיום קיים זיהוי אוטומטי ממוחשב וכל עבירת תנועה חמורה מועברת לימ"ר במיידי. •העדר טיפול בעבירות של רכב פלסטיני וישראלי באיו"ש. תגובה: טיפול בעבירות המתרחשות באיו"ש בוצע באמצעות אכיפה על ידי שוטרי תנועה בשטח כלפי שתי האוכלוסיות בעבירות שונות, ביניהן עבירת המהירות. באשר לאכיפת א-3, המשטרה והמנהל האזרחי נמצאים בעיצומו של הליך לקליטת קובץ הבעלויות של הרכבים הפלסטינאים, דבר שיסדיר את האכיפה האלקטרונית באזור זה. •אכיפה לקויה כלפי נהגים תיירים. תגובה: הנושא בטיפול משולב של היועמ"ש, את"ן ואח"ם ● ממצא המבקר: טיפול לקוי בדו"חות לרכבי משטרה – מחיקת מאות עבירות תעבורה בעילת התיישנות והעדר טיפול כנדרש בכ- 1,400 דוחות. תגובה: בכל הנוגע לדוחות תנועה של שוטרים, המבקר מציין מפורשות כי הוא רואה בחיוב את הפעולות שנקט ראש את"ן הנוכחי לשם הסדרת הטיפול בדוחות אלה. כלל הדוחות שעלו במסגרת הביקורת טופלו במלואם ונכתבו נהלים חדשים ומחמירים, המאפשרים טיפול מהיר ויעיל בדוחות שוטרים, תוך קיום בקרה שוטפת על התהליך. ●ממצא המבקר: ממצאים אישיים של המבקר כלפי קצינים בכירים: תגובה: באשר לממצאים הנוגעים לקצינים, מונתה קצינה בודקת אשר בוחנת לעומק את הדברים וככל שיעלו נושאים לטיפול, המשטרה תפעל בהתאם. יצויין כי, משטרת ישראל פועלת על פי כל דין ובהתאם לכך, מנחה את אנשיה לפעול ביושר, באמינות ובהתאם לנהלים. כל חריגה מכך, הינה התנהגות אשר אינה עומדת בקנה אחד עם ערכי הארגון ותטופל בהתאם.