ביו ויו: המכירות בשנת 2017 הסתכמו ב-27.7 מיליון ש''ח - 0404
+
ביו ויו: המכירות בשנת 2017 הסתכמו ב-27.7 מיליון ש"ח

ביו ויו: המכירות בשנת 2017 הסתכמו ב-27.7 מיליון ש"ח

חברת ביו ויו, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, העוסקת במחקר ופיתוח, שיווק ומכירה של מערכות ממוחשבות לזיהוי תאים חריגים במגוון תחומים ובפיתוח בדיקות חדשות המסייעות בגילוי סרטן, מדווחת על תוצאותיה הכספיות למחצית השנייה ולשנת 2017.

תמצית הנתונים הכספיים:

הכנסות החברה הסתכמו בשנת 2017 בכ-27.76 מיליון ש"ח, ירידה לעומת הכנסות של כ-33.28 מיליון שקל בשנת 2016, והושפעו בעיקר משינוי במבנה הארגוני של מפיץ עיקרי, אשר הסתיים במחצית השנייה של השנה. עקב כך חל שיפור בהכנסות במחצית השנייה של 2017 אשר הסתכמו בכ-16.53 מיליון ש"ח, גידול של 47% לעומת כ-11.23 מיליון ש"ח במחצית הראשונה.

הרווח הגולמי הסתכם ב-2017 בכ-16.57 מיליון ש"ח, ירידה לעומת 21.17 מיליון שקל ב-2016. הירידה ברווח הגולמי נובעת מהירידה במכירות ומתמהיל המכירות של החברה. הרווח הגולמי במחצית השנייה של 2017 עמד על כ-9.94 מיליון שקל, גידול של כ-50% לעומת כ-6.63 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של שנת 2017.

ההפסד הסתכם ב-2017 בכ-1.25 מיליון ש"ח, לעומת רווח נקי של כ-4.44 מיליון שקל בשנת 2016. חלק ניכר מההפסד נבע מהפרשי שער של דולר ארה"ב מול השקל, בסך של כ-1.2 מיליון ש"ח. בנוסף, היה גידול של כ-1.2 מיליון ש"ח בהוצאות המחקר והפיתוח על רקע פרויקט פיתוח הנדסי למערכת סריקה ייעודית לתחום ה-CTC.

ד"ר אלן שוויבל, מנכ"ל ביו ויו: "אנו שמחים על כך שתוצאות המחצית השנייה של 2017 מעידות כי החברה חזרה לרמת ההכנסות והרווחיות שאפיינה אותה בשנים האחרונות וכי ההשפעה של השינוי הארגוני בקרב מפיץ עיקרי של החברה היתה זמנית בלבד. בשנת 2017 התחלנו בפיתוח של מכשיר הסריקה הייעודי לתחום ה-CTC והחברה מאמינה כי באמצעותו נצליח להיכנס לשוק יעד משמעותי וצומח. במקביל נמשיך לפתח אפליקציות ליישומים חדשים למערכות הסריקה הקיימות".