סרגון נטוורקס מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2017 - 0404
+
סרגון נטוורקס מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2017 אורה בשן

סרגון נטוורקס מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2017

דגשים לרבעון הרביעי של 2017:

הכנסות – 86.7 מיליון דולר, גידול של 2.4% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2016, וגידול של 14.1% בהשוואה לרבעון השלישי של 2017.

שיעור הרווח הגולמי – 33.6%, בהשוואה ל-32.5% ברבעון הרביעי של 2016, ול-35.1% ברבעון השלישי של 2017.

רווח תפעולי – 7.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-8.5 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016, ול-5.7 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2017.

רווח נקי – רווח נקי של 7.2 מיליון דולר או 9 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2017. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכם ב – 8.3 מיליון דולר או 10 סנט למניה בדילול מלא. הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2017 הסתכם ב-3.5 מיליון דולר או 4 סנט למניה בדילול מלא.

תוצאות על בסיס Non-GAAP – שיעור הרווח הגולמי-33.8%, הרווח התפעולי-6.2 מיליון דולר, והרווח הנקי-4.1 מיליון דולר או 5 סנט למניה בדילול מלא. להשוואה בין התוצאות על בסיס Non-GAAPלתוצאות על בסיס GAAP אנא עיינו בטבלאות המצורפות.

מזומנים ושווי מזומנים – 25.9 מיליון דולר נכון ל-31 בדצמבר 2017, זאת בהשוואה ל-36.5 מיליון דולר ב-30 בספטמבר 2017.