אושר סופית: הוועדה לתשתיות לאומיות תוכל לדון בתוכניות להקמת בתי סוהר - 0404
+
אושר סופית: הוועדה לתשתיות לאומיות תוכל לדון בתוכניות להקמת בתי סוהר 0404

אושר סופית: הוועדה לתשתיות לאומיות תוכל לדון בתוכניות להקמת בתי סוהר

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התכנון והבנייה, התשע"ז-2017. בעד הצעת החוק הצביעו 53 חברי כנסת, ו-42 חברי כנסת התנגדו.

הוועדה לתשתיות לאומיות תוכל לדון בתוכניות להקמת בתי סוהר. כמו כן, הוצע כי תקופת הכהונה של כל חבר מועצה תהיה חמש שנים ממועד מינויו וניתן יהיה לשוב ולמנותו לתקופה כהונה אחת נוספת, למעט כהונתו של חבר ועדת ערר שתהא לתקופה אחת בת שבע שנים.

באופן דומה, ומאותם הטעמים, הוצע כי תקופת כהונתו של חבר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, חבר הוועדה לשמירת הסביבה החופית וחבר הוועדה הארצית לתשתיות לאומיות תהיה אף היא חמש שנים.

עוד הוצע, כי בסמכותה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה להורות על שינוי הייעוד של קרקע בתחום רשות עירונית, המיועדת בתוכנית למשרדים, אחסנה, מסחר או מלאכה למלונאות או למטרת מלונאות בכפוף לסייגים שבחוק.

לבסוף, הוצע להסמיך את שר האוצר לקבוע בצו כי ניתן יהיה לתת רישיון למכוני בקרה אף אם לא פועלים בשירותם כל הבקרים המורשים, ולהאריך בשלושה חודשים את התקופה הקבועה היום בחוק, בה מתאפשר לשר האוצר, להחיל באופן מדורג את ההוראות המחייבות קבלת אישור של מכון בקרה.